home > About this report > In dialoog met de stakeholders

Constructieve dialoog met stakeholders

Omdat de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences een belangrijke maatschappelijke rol speelt, hecht essenscia veel belang aan een constructieve dialoog met stakeholders. Met de verschillende betrokken partijen in overleg gaan typeert dan ook de werking van essenscia.

Overleg is een constante die je doorheen alle activiteiten van de federatie aantreft. Denk maar aan het sociaal en bilateraal overleg of de evenementen waarbij verschillende stakeholders betrokken worden. Ook de deelname aan allerlei regionale, Belgische en Europese advies- en overlegorganen geeft aan hoeveel waarde onze federatie aan dialoog hecht.

Ook bij het samenstellen van het duurzaamheidsrapport werden de verschillende stakeholders betrokken. Al van bij het eerste duurzaamheidsrapport werden ze geconsulteerd over de keuze van de indicatoren. Tijdens verschillende vergaderingen met de stakeholders werd er naar hun input gevraagd. Dit gebeurde zowel in de voorbereidende fase als na de publicatie van het duurzaamheidsrapport.

essenscia’s belangrijkste stakeholders

Visieontwikkeling

Op vraag van de stakeholders werden voor deze editie visieteksten ontwikkeld voor elk van
de vier P’s: People, Planet, Prosperity en Products. Deze visies weerspiegelen de voornaamste ambities van de sector en vormen tegelijkertijd de leidraad voor de vele initiatieven van de federatie, de beroepssecties en de bedrijven. De lange termijn doelen werden geactualiseerd en onderbouwd met verschillende initiatieven die in de praktijk genomen werden. Dit rapport toont ook concrete voorbeelden die illustreren hoe de federatie en de bedrijven deze visies daadwerkelijk realiseren.

Een nieuwe indicator

Na de publicatie van het vorige duurzaamheidsrapport suggereerden de stakeholders te onderzoeken of er een indicator voor grondstoffenefficiëntie (link toevoegen) voor de sector kon ontwikkeld worden. Zo’n indicator wordt steeds belangrijker, zeker omdat de aandacht voor grondstoffenschaarste toeneemt, net zoals de noodzaak steeds groter wordt om van lineaire naar circulaire business modellen te switchen. In dit rapport wordt hierover voor het eerst melding gemaakt in de rubriek ‘Planet’. Dat essenscia als eerste sector dit onderwerp behandelt, onderstreept opnieuw het lange termijn engagement van de sector voor een duurzame samenleving.