home > About this report > Methodologie

Deze methodologie werd gehanteerd

Indeling van economische activiteiten
De economische activiteiten van de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences vallen, tenzij dit anders gespecifieerd is, onder:

  • NACE 20: vervaardiging van chemische producten;
  • NACE 21: vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten;
  • NACE 22: vervaardiging van producten van rubber of kunststof.

De NACE-code is een cijfercode van de Europese Unie die gebruikt wordt om economische activiteiten in te delen. Sinds 1 januari 2008 is de herziene NACE-code ‘Rev. 2’ van kracht.

Statistieken van buitenlandse handel
De producten van de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences vallen onder:

  • afdeling VI: producten van de chemische en van de aanverwante industrieën;
  • afdeling VII: kunststof en rubber en hun afgeleiden.

De statistieken over buitenlandse handel van dit rapport komen uit de Gecombineerde Nomenclatuur. Dit is een indeling die door de Werelddouaneorganisatie (WDO) gebruikt wordt.

Milieu-indicatoren
Dit rapport hanteert voor de milieu indicatoren ofwel de milieu-indicatoren die in het Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR; 2007-2013) gerapporteerd worden ofwel de officiële federale of regionale bronnen.

Het E-PRTR vervangt het Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER). Dat systeem verzamelde gegevens van 2001 tot 2004. Het aantal ondernemingen en polluenten maar ook de rapporteringsdrempels kunnen verschillend zijn. De interpretatie van oude en nieuwe gegevens moet dus met de nodige voorzichtigheid gebeuren. Dit is zeker het geval  voor de gegevens die dateren van voor het startjaar van het programma ‘Responsible Care’ (1987).

Productie-index
Dit duurzaamheidsrapport gebruikt de productie-index in de milieugrafieken om de ontkoppeling tussen productie en verbruik of emissies aan te tonen.

De productie-index is een statistiek die de evolutie beschrijft van het productievolume van een bedrijfstak. Sinds het duurzaamheidsrapport 2013 wordt het meest recente basisjaar, namelijk 2010, gebruikt.