In 2014 is BASF Antwerpen van start gegaan met een project om duurzaam afval- en materialenbeheer nog meer in de kijker te zetten. BASF Antwerpen kan zich vandaag al bij de koplopers rekenen wanneer het gaat over efficiënt sorteren, afhalen en verwerken van grote chemische afvalstromen. Toch oordeelde BASF Antwerpen dat er nog steeds voldoende ruimte is om vooruitgang te boeken, vooral dan wat de niet-gevaarlijke afvalstoffen betreft.

In 2014 werd hier werk van gemaakt door in te zetten op een consequente afvalscheiding die al aan de bron plaatsvindt. Op basis van een grondige inventarisatie kreeg elk bedrijf of gebouw een afvaleiland waar afvalrecipiënten verzameld werden en per afvalfractie een kleur toegekend kregen. Men stapte af van het systeem waarbij afval op de werkplek zelf opgehaald werd en koos voor een nieuwe benadering waarbij afval op een centraal sorteerpunt gegroepeerd werd. Een belangrijk aspect in deze aanpak is de betrokkenheid van elke medewerker die ervoor zorgt dat het afval in de juiste afvalrecipiënt terechtkomt. Ook hier wordt gewerkt met een uniforme kleurencode die helpt om het systeem transparant en eenvoudig te houden.

Door dit project verdubbelde niet alleen de hoeveelheid gesorteerde PMD in 2014. De hoeveelheid restafval daalde daarenboven met ongeveer 12%. In 2015 blijft BASF Antwerpen verder inzetten op duurzaam afval- en materialenbeleid. Zo wil men medewerkers actief laten meedenken over het vermijden of verminderen van de hoeveelheid afval. Samen zoeken naar manieren om recycleerbare fracties verder op te waarderen is een ander belangrijk aandachtspunt naar de toekomst toe.