Bedrijven die smeerolie vanuit het buitenland invoeren om op de Belgische markt te verhandelen of die smeerolie voor eigen gebruik invoeren, vallen onder de aanvaardingsplicht van gebruikte smeerolie. Dit houdt in dat zij de wettelijk opgelegde inzamelings- en recyclagedoelstellingen moeten behalen.

Omdat het voor individuele bedrijven moeilijk is om aan deze verplichting te voldoen, hebben de betrokken federaties met de verschillende gewesten milieubeleids-overeenkomsten (MBO’s) afgesloten. Dankzij deze MBO’s kunnen bedrijven via de vzw Valorlub hun verplichtingen op een correcte manier nakomen.

Valorlub zet zich in om aan alle bepalingen, verplichtingen en doelstellingen die uit de MBO’s in verband met smeerolie voortvloeien, te voldoen. Deze organisatie heeft dan ook in 2014 de inzamel- en recyclagedoelstellingen die haar opgelegd werden, behaald.

Rekening houdend met de verliezen die zich tijdens het gebruik voordoen, werd in 2014 meer dan 92% van de olie die op de Belgische markt gebracht werd, ingezameld als gebruikte olie. Dit resultaat is iets beter dan de inzameldoelstelling van 90% die vooropgesteld werd.

Ook de verwerkingsdoelstelling van herraffinage en alternatief hergebruik werd met 90% ruimschoots bereikt. In totaal wordt 94% van de ingezamelde gebruikte olie gevaloriseerd. De resterende 6% bestaat vooral uit water dat via de waterzuiveringsinstallaties opnieuw gebruikt wordt en een kleine restfractie slib die in vele gevallen ook gerecycleerd wordt.

Valorlub sensibiliseert zowel de consumenten als de professionele gebruikers om correct om te springen met gebruikte olie. Daarenboven informeert Valorlub hen hoe biologisch afbreekbare smeermiddelen voor bepaalde toepassingen een duurzaam alternatief kunnen bieden.