Eind 2013 installeerde het bedrijf Akzo Nobel Chemicals in Bergen een nieuwe warmtebehandelings-installatie voor de atmosferische emissies die vrijkomen bij de productie van stikstofhoudende derivaten. Dankzij deze investering werd het mogelijk om de uitstoot van NOx (stikstofoxiden) ā€“ uitgedruktĀ in kg / jaar – met 72% te verminderen. Hierdoor behaalt dit bedrijf nu de emissiegrenswaarden die ver beneden de toegelaten waarden liggen die in de milieuvergunningen vastgelegd zijn. Hierdoor anticipeert Akzo Nobel meteen op de allerstriktste Europese emissienormen die voor NOx bestaan.

De installatie maakt het ook mogelijk om 35% extra stoom te produceren die dan weer gebruikt kan worden om productiefaciliteiten van energie te voorzien.

Dit systeem laat toe om de NOx die bij de verbranding vrijkomt te transformeren tot onschadelijke componenten (stikstof en water). Dit proces bestaat uit verschillende stappen, zoals de ā€˜reburningā€™-fase.Ā Dit is de fase waarbij een deel van het verbrandingsgas opnieuw gerecirculeerd wordt. De grootte van de installatie maakt dat de verblijftijd voldoende lang is om alle gevaarlijke stoffen te vernietigen.