duurzame landbouw sentinel

5 jaar geleden startten Phytofar, VOLSOG (Verbond van Oud-Leerlingen Rijksgewestelijke school voor Sproei Ondernemers Gent) en Inagro het Sentinel®-project. Dit project houdt in dat verschillende loonsproeiers gebruikmaken van Sentinel® om het restwater van hun spuittoestellen te zuiveren. Door deze inspanning te leveren dragen ze effectief bij aan een betere waterkwaliteit.

Vervuiling tegengaan door restwater te verwerken
Gewasbeschermingsmiddelen komen soms via het rest- en spoelwater in het oppervlaktewater terecht waardoor ze een negatief effect kunnen hebben op het waterleven. De aanwezigheid van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater stelt niet alleen een probleem voor het milieu, het kan ook tot gevolg hebben dat men deze middelen gaat verbieden of drastisch gaat beperken. Dit kan verhinderd worden door het rest- en spoelwater dat sporen van gewasbeschermingsmiddelen bevat, op te vangen en te verwerken met een systeem zoals Sentinel®

Sentinel® zuivert
Sentinel® werkt op basis van chemische processen, waarbij de resten van de gewasbeschermingsmiddelen na toevoeging van chemische producten (ijzersulfaat, natriumhydroxide en polyelektroliet) vlokken vormen. Deze vlokken bezinken en worden uit het restwater gefilterd. Een actieve koolfilter zorgt voor de nazuivering. Elke verwerkingsbeurt, die een 6-tal uur duurt, zuivert zo’n 900 liter water. Dit zuiver water kan gebruikt worden om een eerste spoeling uit te voeren of voor een behandeling met een totaalherbicide. De slibfractie die overblijft wordt door Agri Recover opgehaald en door een gespecialiseerde firma verwerkt.

Steeds meer restwater wordt gezuiverd
In 2009 kwam het Sentinel®-project tot stand als een samenwerking tussen Phytofar, Volsog en Inagro. De oorspronkelijke doelstelling was om loonsproeiers en landbouwers te helpen bij de zuivering van het restwater van hun spuittoestel. Phytofar (Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen) investeerde in de aankoop van het Sentinel®-systeem. Volsog droeg bij door hun leden die aan het Sentinel®-project deelnamen, op financieel vlak te ondersteunen. Inagro zorgde voor de praktische en logistieke omkadering.

De voorbije 5 jaar werd in totaal zo’n 315 m³ restwater verwerkt. Dit volume slaat op het restwater van 12 verschillende loonsproeiers en 5 bedrijven/onderzoekscentra. De eerste 3 jaren (2010, 2011, 2012) waren van belang om de werking van Sentinel® te leren kennen en te optimaliseren. De laatste 2 jaren kent het gebruik van Sentinel® een opmars. Tijdens 2013 werd reeds 91 m³ restwater verwerkt en in 2014 werd een recordhoeveelheid van 110 m³ restwater bereikt.

Sentinel®draagt bij tot de bescherming van onze waterlopen
In welke mate kon Sentinel® effectief bijdragen tot een betere waterkwaliteit? Er was een gemiddelde van 3,7 mg actieve stof aanwezig per liter restwater. Voor 315.000 liter restwater die over een periode van vijf jaar verzameld werd, komt dit neer op 1165,5 g actieve stof, die uit het restwater verwijderd wordt. Mocht deze hoeveelheid actieve stof in het oppervlaktewater terechtgekomen zijn, dan zou hierdoor 23.310 km waterloop (1 m breed, 0,5 m diep) de wettelijke norm overschrijden (0,1 µg/l). Anders gesteld: door het gebruik van Sentinel® werd 23.310 km waterloop beschermd.

Het gebruik en de promotie van Sentinel® heeft ook onrechtstreeks een positief effect op de waterkwaliteit. Loonsproeiers geven immers aan dat ze – door met Sentinel® te werken of alleen al door er over te horen praten – zich meer bewust worden van de problematiek van watervervuiling. Dit levert het voordeel dat men doordachter te werk gaat en inspanningen levert om de hoeveelheid restwater zoveel mogelijk te beperken.