home > People > Diversiteit

Diversiteit hoog op de agenda

  • In 2013 werkten meer dan 24.000 vrouwen in de chemische industrie en life sciences.
  • Dit is 27,5% van alle arbeidsplaatsen. Dit percentage ligt beduidend hoger in de chemische industrie en life sciences dan in de verwerkende industrie in haar geheel (22,7%).
  • Op middellange termijn is het aandeel vrouwen in de totale tewerkstelling in de chemie en life sciences structureel toegenomen, terwijl het aandeel vrouwen in de totale verwerkende industrie over de hele periode is blijven dalen.
  • 63% van de vrouwen in de sector heeft een diploma hoger onderwijs ten opzichte van 41% in de verwerkende industrie in haar geheel. Vrouwen nemen in toenemende mate een leidende rol en management posities op binnen de organisatie van de onderneming in verschillende domeinen zoals personeelsbeheer, financiën, plant management en onderzoek.
  • Meer dan de helft (57% in 2013) van de vrouwelijke onderzoekers tewerkgesteld in de verwerkende industrie is actief in de chemie en life sciences. In 2013 waren 43% van de onderzoekers die in de chemie en life sciences werkten vrouwen.
  • Uit een recente studie (2013) van onderzoeksinstituut HIVA bij 177 bedrijven uit de sector in opdracht van Co-valent, het vormingsfonds van de chemie en life sciences, blijkt dat diversiteit in de sector chemie en life sciences leeft. Diversiteit is ruimer dan de genderproblematiek (man-vrouw) en betreft onder meer ook het tewerkstellen van oudere werknemers, personen met een beperking of van vreemde herkomst. Ongeveer de helft van de bevraagde ondernemingen zegt aandacht te hebben voor de tewerkstellingsproblematiek van bepaalde doelgroepen. Eén op drie van de organisaties heeft zelfs een specifieke persoon die verantwoordelijk is voor het stimuleren van diversiteit. Bovendien geven ondernemingen aan dat knelpuntvacatures een hefboom kunnen zijn voor de instroom van werknemers wiens profiel afwijkt van de traditionele wervingsgroepen.

Initiatieven van de sector

Waarom werknemers met een beperking geen beperking hoeven te zijn.

Diversiteit ARBEIDSBEPERKING

Het tewerkstellen van een werknemer met een beperking is geen ver-van-mijn-bed-show. Alleen al omwille van de verouderende werknemerspopulatie in de sector is de kans groot dat je als organisatie vroeg of laat geconfronteerd wordt met een werknemer die een beperking oploopt. Vele organisaties weten niet op welke steunmaatregelen ze kunnen beroep doen om deze werknemer opnieuw in te schakelen zonder productiviteitsverlies.

Co-valent, het vormingsfonds van de sector, lanceerde een campagne ‘Straffe werknemers, slimme werkgevers’. Deze campagne wil organisaties in de sector rond deze thematiek informeren en sensibiliseren. Meer informatie vind je hierover op www.co-valent.be/nl/arbeidsbeperking/#.

Deze webpagina toont aan de hand van een aantal cases hoe werknemers met een beperking succesvol ingezet kunnen worden. Deze praktijkvoorbeelden konden tot stand komen dankzij de samenwerking van een aantal bedrijven zoals Ineos, BASF en Deceuninck.

Bedrijven vinden op deze webpagina ook allerlei nuttige links naar organisaties die hen kunnen helpen bij het aanvragen van steun en begeleiding wanneer ze medewerkers met een beperking aanwerven of opnieuw inschakelen.

Read More

Hoe diversiteit op de arbeidsmarkt een troef kan worden.

De arbeidsmarkt van morgen wordt niet alleen steeds krapper, ze wordt ook steeds meer divers. Op deze fenomenen wil de sector zich grondig voorbereiden. De sector wil dan ook inzicht verwerven
in de manier waarop organisaties omgaan met de toenemende diversiteit op de arbeidsmarkt. Het is binnen deze context dat het HIVA (Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving) in opdracht van
Co-valent, het vormingsfonds van de sector, een diepgaand onderzoek voerde. 177 bedrijven uit de sector namen hieraan deel. Dit gebeurde in combinatie met een aantal gesprekken met respondenten. De inzichten die uit deze gesprekken voortvloeiden, leverden – samen het beschikbare cijfermateriaal van de overheid – een paar interessante vaststellingen op.

Een overwegend mannelijke tewerkstelling

De sector van chemie, kunststoffen en life sciences wordt gekenmerkt door een groot aandeel mannelijke werknemers. Twee derde van de organisaties (65,7%) stelt minder dan 30% vrouwelijke werknemers tewerk. Het aantal vrouwen in onze sector neemt weliswaar toe, maar het is duidelijk dat bij de arbeiders en in de basischemie de mannen een stuk sterker vertegenwoordigd zijn. Het valt wel op dat vrouwen die in de sector werken, gemiddeld hoger geschoold zijn dan mannen.

Een sector met een snel verouderend profiel

Aan de ene kant kent de sector een laag en nog steeds afnemend aandeel 30-jarigen. Aan de andere kant stijgt het aandeel 45-plussers. Bij iets meer dan 20% van de organisaties bestaat de werknemerspopulatie zelfs uit meer dan de helft 45-plussers. Belangrijk om te vermelden is dat de farma over een jongere populatie beschikt dan de basis- en verwerkende chemie.

Herkomst werknemers is zeer divers

In onze sector stellen we vast dat we op organisatieniveau met een zeer diverse realiteit te maken hebben wat de tewerkstelling van personen van vreemde herkomst betreft. Bijna alle organisaties stellen personen van vreemde herkomst tewerk maar binnen de totale werknemerspopulatie van onze sector vertegenwoordigt dit aantal slechts 7,5%. Personen met een herkomst uit een land van buiten de EU15-landen bevinden zich vooral in de arbeidersgroep en zijn laaggeschoold. Hooggeschoolden zijn vooral uit de EU15-landen afkomstig en tref je voornamelijk binnen de farma aan.

Laag tewerkstellingscijfer voor mensen met een beperking

Slechts in een zeer beperkt aantal organisaties (25%) is een persoon met een beperking tewerkgesteld. Meestal gaat het dan om één of enkele personen in grotere organisaties. Dit kan verklaard worden door de veiligheidsvoorschriften en de moeilijkheden die zich voordoen bij het inrichten van aangepaste werkposten of het opstellen van aangepaste takenpakketten. Bestaande steunmaatregelen zijn bovendien bij de organisaties niet of niet voldoende gekend.

Een actief diversiteitsbeleid

Het thema ‘diversiteit’ leeft binnen onze sector. Moreel-ethische argumenten zijn een belangrijke drijfveer om in te zetten op diversiteit. Maar verschillende organisaties halen ook economische argumenten aan, zoals het invullen van knelpuntvacatures. Bijna de helft van de organisaties (48%) zegt aandacht te hebben voor de tewerkstellingsproblematiek van bepaalde doelgroepen. Eén op drie organisaties heeft zelfs een specifieke persoon in dienst die verantwoordelijk is voor het bewaken van gelijke kansen binnen de organisatie. Het diversiteitsdenken focust zich vooral op acties die zich naar oudere werknemers richten. De helft van de organisaties neemt vandaag reeds maatregelen om oudere werknemers langer aan de slag te kunnen houden. Hiervoor worden specifieke aanpassingen in de werkorganisatie en arbeidsomstandigheden doorgevoerd. Maar er worden ook opleidingen voor de oudere werknemers en/of leidinggevenden voorzien.

Het hefboomeffect van knelpuntvacatures

Door de relatief oudere leeftijdsstructuur zal het aantal vervangingsvacatures binnen onze sector toenemen. Nu al heeft de sector te kampen met een aantal knelpuntberoepen. Zeker de vacatures van de technische profielen zijn moeilijk in te vullen.

Knelpuntvacatures kunnen echter een hefboom zijn voor werknemers wiens profiel afwijkt van de traditionele wervingsgroepen. Een draaideureffect moet weliswaar vermeden worden door de instroom van deze profielen te ondersteunen met een breed uitgebouwd beleid waarin diversiteit en een duurzame loopbaan samengaan.

Bron: HIVA-studie Diversiteit door Miet Lamberts, 2013. Met dank aan alle deelnemende bedrijven.

Read More