home > People > Leeftijdspiramide

Nood aan 2.600 nieuwe jonge talenten per jaar

  • In 2013 werden 22.023 arbeidsplaatsen in de chemische industrie en life sciences ingenomen door werknemers ouder dan 50, dit is meer dan een kwart van alle werknemers in de sector. Deze ratio is de voorbije tien jaar doorlopend gestegen, van 17% in 2003 tot 25% in 2013.
  • Parallel is de tewerkstelling van jongeren onder de 30 jaar met 40% afgenomen over dezelfde periode. Op tien jaar tijd is dit aandeel jongeren gedaald van 20% naar 13% van de werknemers. Dit is ver onder het gemiddelde van de verwerkende industrie (16% in 2013).
  • Volgens een studie van de KULeuven (Prof. Sels, 2012) zullen jaarlijks niet minder dan 2.600 mensen bij stabiele tewerkstelling moeten worden aangeworven om de uitstroom van oudere werknemers in de komende jaren op te vangen.
  • Een nauwe samenwerking met de overheden bevoegd voor onderwijs en werkgelegenheid zal nodig zijn om een antwoord te bieden op deze uitdagingen en verder jonge talenten aan te trekken. Zo werd in Vlaanderen begin 2012 een onderwijsconvenant afgesloten tussen essenscia vlaanderen, de 4 onderwijskoepels, vakbonden en de minister van Onderwijs.
  • Wetenschappelijke studierichtingen bieden reële opportuniteiten op de arbeidsmarkt. Volgens een enquête van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB, 2015) bij de studentenpopulatie (2013-2014) hebben quasi alle studenten met een STEM-diploma binnen het jaar werk.
  • De demografische evolutie, de krapte op de arbeidsmarkt en de relatieve lage activiteitsgraad maakt langer werken een cruciale uitdaging voor het behoud van de welvaart in België. Om langer werken binnen de sector te stimuleren, reikte essenscia in 2012 samen met Déhora 4 pistes aan in een praktische gids “Langer werken. Het kan”.

Initiatieven van de sector

De instroom op peil houden

Werkplekleren

De sector chemie, kunststoffen en life sciences is jaarlijks op zoek naar 2.000 nieuwe werknemers. Deze instroom is noodzakelijk om gelijke tred te houden met de grote uitstroom van oudere werknemers. De sector kent immers een sterk verouderende werknemerspopulatie waarvan binnenkort de grootste groep zich binnen de leeftijdscategorie van 50 tot 55 jaar bevindt.

De sector levert inspanningen op verschillende niveaus om constructief met deze uitdaging om te gaan. Inzetten op werkplekleren is er één van. Het is een methode die zowel in het secundair onderwijs, hoger onderwijs als in verschillende projecten met werkzoekenden toegepast wordt. Door mensen op een positieve manier kennis te laten maken met onze industrie, probeert men hen te overtuigen om voor onze sector te kiezen. Ook de sectorale opleidingscentra spelen hierin een cruciale rol.

Se-n-Se (secundair na secundair) chemische procestechnieken

De opleiding chemische procestechnieken op Se-n-Se-niveau leidt tot de job van procesoperator in de chemische industrie. De voorbije jaren kende deze studierichting een groot succes. De voorbije vijf jaar was er niet alleen een verdriedubbeling van het aantal studenten. Meer dan 80% van de leerlingen konden doorstromen en in de sector aan de slag gaan.

Een deel van dit succes is te verklaren door de intense samenwerking tussen de chemische industrie en de betrokken scholen. Niet alleen keken ze samen hoe ze het opleidingsprogramma konden optimaliseren. Er werd ook een structurele stage van tien weken ingebouwd, en dit naast zeven dagen werkplekleren in het sectorale opleidingscentrum. Leerlingen kunnen er in een veilige, maar tegelijkertijd realistische omgeving, kennismaken met een aantal heel specifieke aspecten van de job van procesoperator.

Leren op de werkvloer

Aan de derde jaarstudenten ‘professionele bachelor procestechnologie’ van twee hogescholen, wordt de kans geboden om 80% van hun laatste jaar door te brengen in een bedrijf. Zij verwerven dezelfde kennis als hun medestudenten op de hogeschoolbanken. Alleen doen zij dit vooral
via allerlei opleidingen op de werkvloer en zelfstudie. De sector heeft in samenwerking met Talentenfabriek, de deelnemende bedrijven en de hogescholen een programma uitgewerkt waarbij individuele leerdoelen uitgestippeld werden. Bovendien werd er ook werk gemaakt van een intense ondersteuning voor zowel hogescholen als bedrijven.

Read More

Structurele samenwerkingen tussen onderwijs en industrie

Reeds verschillende jaren beschikt onze sector over een convenant met het secundair onderwijs. Dit houdt onder meer in dat de verschillende onderwijskoepels, de administratie, het kabinet en de sector elkaar op verschillende tijdstippen ontmoeten om samen actuele thema’s te bespreken.

Daarnaast heeft de sector sinds 2015 ook een convenant ondertekend met de Vlaamse Hogescholen Raad (VLHORA). Via deze weg willen essenscia vlaanderen en VLHORA verder inzetten op diepgaande samenwerking zodat onze sector een aantrekkelijke sector om in te werken wordt en de instroom van hogeschoolstudenten vlotter verloopt. De centrale thema’s die in deze structurele samenwerking aan bod komen, zijn : werkplekleren, onderzoek & ontwikkeling en sensibilisering. Verschillende werkgroepen zullen rond deze thema’s aan de slag gaan. Een belangrijk detail: deze vorm van structurele samenwerking tussen hogescholen en een belangrijke industriële sector is de eerste in haar soort is in Vlaanderen.

Read More

Sensibiliseringsacties om jongeren aan te trekken

De sector wil op alle onderwijsniveaus aanwezig zijn om jongeren voor wetenschap en techniek te sensibiliseren. Daarom werd er een ketenbenadering ontwikkeld die start in het basisonderwijs en zich verderzet in het secundair onderwijs tot in het hoger onderwijs.

Concrete voorbeelden van deze benadering zijn onder meer terug te vinden op de website van Plasticlab’. Deze site toont hoe leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar zelf plasticafval inzamelen en dat vervolgens leren verwerken tot een nieuw product in plastic.

Ondernemers voor de klas’ is een ander initiatief, uitgewerkt in samenwerking met Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen), waarbij mensen uit de sector aan leerlingen uit het laatste jaar van het secundair onderwijs getuigen over hun loopbaan in de chemische, kunststoffen of life sciences industrie.

Samen met Vlajo organiseert essenscia ook regelmatig een tweedaagse ‘Creativiteitsmarathon’ om het ondernemerschap en de creativiteit bij jongeren uit de laatste graad van het secundair onderwijs te stimuleren. De leerlingen krijgen de opdracht om in gemengde teams een creatieve oplossing te bedenken voor maatschappelijke uitdagingen geformuleerd door ondernemingen uit de sector. Het initiatief krijgt de steun van het Agentschap Ondernemen.

In 2014 werd ook de website Breaking Science gelanceerd om jongeren meer bekend te maken met de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences, en om hen aan te moedigen wetenschappelijke of technische studies te volgen. De website bundelt allerlei info, weetjes en beeldmateriaal over wetenschappen in het algemeen en chemie in het bijzonder. Dit online medium staat ten dienste van het onderwijs.

Samen met Technopolis, het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en technologie, heeft essenscia op 5 mei 2015 het Guinness World Record van de ‘Grootste chemieles’ verbroken. Liefst 1.018 leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar voerden een uur lang spectaculaire chemieproefjes uit onder begeleiding van weerman Frank Deboosere en Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits.

Read More

Jongeren warm maken voor wetenschappen

Age Pyramid BREAKING SCIENCE

De diversiteitsstudie van Co-valent toont aan dat binnen onze sector het aantal 30-jarigen gestadig blijft dalen. Daarenboven zullen binnen enkele jaren steeds meer oudere werknemers onze sector verlaten waardoor de nood aan een nieuwe instroom zal blijven toenemen. Gelukkig kent het secundair onderwijs sinds kort de STEM-richtingen. Dit zijn studierichtingen waarin het accent gelegd wordt op exacte en toegepaste wetenschappen, techniek en wiskunde. Het voorbije jaar liepen allerlei acties om deze STEM-richtingen te promoten en zo jongeren warm te maken voor een wetenschappelijke studie.

Ook het online platform Breaking Science wil jongeren sensibiliseren voor wetenschappen & techniek en voor chemie in het bijzonder. Op de portaalsite www.breakingscience.be – de bijhorende Facebook-groep en Twitter-account – vind je allerlei topics, video’s en weetjes over chemie, kunststoffen en life sciences. Want chemie is nu eenmaal overal aanwezig in de leefwereld van jongeren. Ook voor leerkrachten is deze site een interessant instrument. Ze kunnen er terecht voor tools en onderwerpen waarmee ze hun lessen over wetenschappen dichter bij de leefwereld van de leerlingen van 12 tot 18 jaar kunnen brengen.

 

Read More