home > People > Lonen

Sector betaalt toplonen

  • Met een brutomaandloon van 3.975 € per maand in 2013 biedt de chemische industrie en life sciences een meer aantrekkelijke verloning dan in de industrie in haar geheel. De brutolonen liggen er gemiddeld 18,3% hoger, zij het met een aantal verschillen tussen de deelsectoren.
  • De sectoren die gemiddeld het best betalen, zijn de sectoren met het grootste aandeel hooggekwalificeerde en gespecialiseerde werknemers. Dat is het geval voor de chemie en life sciences die relatief meer afgestudeerden van het hoger onderwijs tewerkstelt.
  • De brutoloonkloof tussen mannen en vrouwen voltijds tewerkgesteld in de chemische industrie en life sciences is op significante wijze gedaald de laatste 10 jaar: van 17,3% in 2003 tot 12,2% in 2013.