home > People > Opleidingen

Continue opleiding is cruciaal voor de toekomst

 • Continue opleiding van werknemers is uiterst belangrijk voor een sterke innovatieve en competentiegerichte sector zoals de chemie en life sciences.
 • Meer dan 54.000 mensen, of 62% van alle werknemers hebben in 2013 een opleiding gevolgd tegenover 45% in de verwerkende industrie globaal genomen. De informele opleidingen (on the job training) zijn hierbij niet meegerekend. Uit een analyse blijkt dat er geen substantieel verschil is tussen de participatiegraad van mannen en vrouwen aan een opleiding.
 • In 2013 hebben ondernemingen uit de chemische industrie en life sciences niet minder dan 147 miljoen € uitgegeven voor de continue opleiding van hun werknemers. Twee derde daarvan betreft formele opleidingen, één derde ‘on the job training’. Deze financiële inspanning vertegenwoordigt 2,1% van de loonmassa van de sector. Hiermee voldoet de sector aan de 1,9%-doelstelling die door de sociale partners in het Interprofessioneel Akkoord van 1998 werd vastgelegd. Een in juli 2013 gepubliceerde studie door een Expertengroep Concurrentievermogen en Werkgelegenheid (EGCW) legt de vinger op het onvoldoende rekening houden met bepaalde kostenelementen van vorming, zoals de lonen van het personeel dat een opleiding volgt (Personnel Absence Cost). De vormingsinspanningen van de ondernemingen zouden heel wat hoger zijn op basis van resultaten uit een andere enquête, die op Europees niveau wordt uitgevoerd (CVTS) en die met deze elementen beter rekening houdt. Op basis van deze enquête bedroeg de financiële index in 2010 2,6% van de loonmassa in de sector chemie, rubber, kunststoffen en bouwmaterialen voor formele opleiding alleen.
 • De sociale partners van de chemie en life sciences beheren samen Co-valent, de Fondsen voor Vorming van de sector, met een speciale aandacht naar competentieontwikkeling en opleidingspromotie binnen KMO’s.
 • De sector beschikt over twee sectorale opleidingscentra: ACTA en Cefochim. ACTA, gevestigd vlakbij de chemiecluster van Antwerpen, organiseert opleidingen over automatisering en procestechnologie. Cefochim, gevestigd in Seneffe, focust op opleiding in productie, onderzoeks- en onderhoudsfuncties in de chemische industrie en life sciences. Bovendien heeft Cefochim ook een alternerend opleidingssysteem ontwikkeld voor werkzoekenden. In de kunststof- en rubberverwerkende industrie in Vlaanderen zetten de sociale partners via PlastIQ in op een uitgebreid opleidingsaanbod op maat van de sector.
 • De chemische industrie en life sciences is de eerste sector in Wallonië die een alternerend opleidingssysteem op poten heeft gezet specifiek voor ‘master in analytisch bedrijfsbeheer’. Bedrijven uit de sector bieden bovendien ook stages ‘productiebeheer’ of ‘facility management’ aan. Op die manier kunnen studenten op een 50/50 basis hoger onderwijs en een praktische opleiding in een onderneming combineren. Ook in Vlaanderen is de sector gestart met een project ‘werkplekleren’ (Avogadro) in samenwerking met twee hogescholen en vier bedrijven in de Antwerpse chemiecluster.

Initiatieven van de sector

Co-valent zet in op talent en life sciences

Developing talents creates chemistry 

Co-valent is het vormingsfonds van de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences. De naam is niet toevallig gekozen. Een covalente binding is namelijk een binding tussen atomen waarin de atomen één of meer gemeenschappelijke elektronenparen hebben.

Als netwerkorganisatie verbindt het vormingsfonds verschillende partners rond een gemeen-schappelijke missie

Co-valent ondersteunt en stimuleert de competentie-ontwikkeling en tewerkstelling van (toekomstige) werknemers en kansengroepen in de sector.
Co-valent doet dit door – samen met de partners – te investeren in een duurzame inzetbaarheid van werknemers en een betere instroom in de sector. Hiervoor wordt gefocust op aangepaste opleidingen voor werkzoekenden en jongeren en een actieve begeleiding van kansengroepen.

De diensten die Co-valent aan bedrijven in de sector verleent, bestaan uit drie grote pijlers:

 • steun bij het ontwikkelen van een duurzaam loopbaanbeleid;
 • opleiding van werknemers in de sector;
 • subsidie voor gemaakte opleidingskosten.

Voor een duurzaam loopbaanbeleid

Werknemers vormen het belangrijkste kapitaal van een organisatie. Mensen met de juiste talenten aantrekken, ontwikkelen en blijven motiveren is bepalend voor het succes van de organisatie. Hiervoor is een doordacht loopbaanbeleid essentieel.

Co-valent ondersteunt werkgevers bij het realiseren van tal van HR-projecten door correcte informatie en gepersonaliseerd advies te geven. Het gaat bijvoorbeeld om competentiemanagement, loopbaanbeleid, peter-en meterschap, diversiteitsplannen, werkplekleren of onthaalbeleid. Via adviescheques kunnen KMO’s bovendien rekenen op financiële ondersteuning.

Een brede waaier van opleidingen rond eigentijdse thema’s

 • Kan een medewerker doorgroeien als hij een opleiding meet-en regeltechnieken volgt?
 • Zijn er in de organisatie medewerkers die de training heftruck nog moeten volgen?
 • Zou een nieuwe ploegbaas gebaat zijn met een cursus ‘coachend leidinggeven’?
 • Vraagt een medewerker al een hele tijd naar een vervolmaking van z’n kennis rond Excel?

Wilt u antwoord op deze vragen? Co-valent organiseert het hele jaar door zowel technische en sectorgerichte, als algemene opleidingen waar thema’s zoals sociale vaardigheden, leiderschap en IT aan bod komen. Deze opleidingen zijn bovendien gratis voor medewerkers die werken onder het paritair comité 116 (arbeiders) of 207 (bedienden).

Subsidies voor opleidingskosten

Bedrijven die zelf een opleiding organiseren met een interne trainer of een externe opleidingsverstrekker kunnen achteraf voor de kosten van de trainer en de loonkosten van de deelnemers een tussenkomst aanvragen bij Co-valent. Alle opleidingen die erop gericht zijn de competenties van werknemers te versterken en hun inzetbaarheid te verhogen komen namelijk in aanmerking voor subsidie.

Een aantal sprekende cijfers

 • In 2014 volgden meer dan 100 werknemers een gratis opleiding Heftruck via Co-valent.
 • In 2014 volgden 1792 werknemers uit de sector (goed voor bijna 30.000 uren) een gratis opleiding bij Co-valent.
 • 232 bedrijven maakten in 2014 gebruik van het gratis opleidingsaanbod.
 • In 2014 werden 327 subsidiedossiers uitbetaald aan werkgevers uit de sector.
 • 206.693 opleidingsuren in de bedrijven werden in 2014 gesubsidieerd door Co-valent.
Read More

De toegevoegde waarde van sectorale opleidingscentra ACTA en PlastIQ

employee trainig and education Sectorale opleidingsinstellingen ACTA en PlastIQ-1

Onze sector beschikt in Vlaanderen over twee sectorale opleidingscentra en draagt via het vormingsfonds Co-valent bij aan de financiering ervan. ACTA focust zich op de procesindustrie. PlastIQ doet dit op de kunststofverwerkingsindustrie.

ACTA

https://www.youtube.com/watch?t=12&v=VAyOavCa7cU

Sinds enkele jaren is ACTA gevestigd in Brasschaat bij Antwerpen in een gloednieuw gebouw met state-of-the-art opleidingsinfrastructuur. Hier worden onder meer opleidingen over automatisering en procestechnologie georganiseerd. ACTA wil in de eerste plaats een optimale leersituatie creëren voor zowel de werknemer, de werkzoekende als de student. De inzet is namelijk om operatoren op te leiden die onmiddellijk inzetbaar zijn. De opleiding vindt dan ook plaats in een zo realistisch mogelijke setting waar veel aandacht aan het aspect veiligheid geschonken wordt.

Ook verschillende andere projecten rond werkplekleren worden ondersteund door ACTA. Zo kunnen vele jongeren uit de laatste jaren van het secundair onderwijs kennismaken met de installaties en de werking van de chemische industrie.

PlastIQ

PlastIQ werd opgericht door de sociale partners uit de sector en zet in op competentieontwikkeling van zowel de huidige als toekomstige werknemers binnen de kunststofindustrie. Nieuwe producten en technieken ontwikkelen zich zo razendsnel dat acties op maat van de sector steeds belangrijker worden. Dit geldt zowel voor het opleidingsaanbod voor werknemers als voor de kunststof-opleidingen in het onderwijs. PlastIQ werkt op beide terreinen.

Enerzijds wordt er werk gemaakt van het ontwikkelen van een kwaliteitsvol opleidingsaanbod voor werknemers en werkzoekenden. Dit gebeurt in samenspraak met de partners die hen vertegenwoordigen. Anderzijds wordt er ook nauw samengewerkt met het onderwijs. Zo werden er bijvoorbeeld vier centrumscholen uitgerust met moderne infrastructuur op het vlak van kunststofverwerkingsmachines. Via dit project krijgen elk jaar meer dan 1.000 leerlingen vanuit heel Vlaanderen de kans om opleidingen rond de verschillende verwerkingstechnieken te volgen. Dankzij een samenwerking met de VDAB kunnen vanuit deze locaties ook trainingen voor werkzoekenden georganiseerd worden.

In 2015 werd ook het KIEM-project (Kunststof Is Een Missie) gelanceerd. Dit is een duaal leertraject voor werkzoekenden waarbij leren in het opleidingscentrum (het VDAB-competentiecentrum of één van de centrumscholen) afgewisseld wordt met werkplekleren in een bedrijf. Tijdens dit traject komen zowel kunststoftechnieken als algemene technische vaardigheden aan bod. Het objectief van deze opleidingsinitiatieven is eenduidig. De inzet is duidelijk dat afgestudeerden zo snel mogelijk binnen de sector aan de slag kunnen. De resultaten zijn dan ook hoopgevend. Van de eerste lichting afgestudeerden heeft 100% daadwerkelijk een job binnen de sector.

Read More