home > People > Sociaal klimaat

Sereen sociaal klimaat draagt bij aan competitiviteit

 • Het sociaal klimaat laat zich beoordelen aan de hand van een aantal elementen zoals het absenteïsme, het aantal stakingsdagen, de tevredenheid van het personeel of de sectortrouw van de werknemers.
 • In de periode 2003-2013 werden er in de chemische industrie en life sciences gemiddeld 15.145 stakingsdagen per jaar genoteerd. Per werknemer komt dit neer op 0,16 dag per jaar, tegen 0,22 dag per jaar in de verwerkende industrie in haar geheel. In 2013 bleef het sociaal klimaat met ongeveer 20.100 stakingsdagen of 0,23 dagen per werknemer relatief stabiel vergeleken met 2012, maar hoger dan het trendniveau van het laatste decennium.
 • Volgens een recente studie van HR-specialist Securex (2015) laten de arbeiders in de sector chemie en life sciences in 2014 één van de hoogste frequentiegraden van absenteïsme optekenen van de Belgische economie (1,3 bij de chemie-arbeiders tegenover 1,0 voor het gemiddelde van de Belgische werknemers in 2014). Dit verschil blijft vrijwel constant de laatste jaren. De bedienden in de sector daarentegen laten een absenteïsmecijfer optekenen dat vergelijkbaar is met de rest van de economie.
 • De studie van Securex over personeelsverloop (2015) bevestigt dat werknemers in de sector zeer loyaal aan hun onderneming zijn: slechts 3,2% van de werknemers verlaten vrijwillig de onderneming in 2014 ten opzichte van 6,6% in de totale private sector.

Initiatieven van de sector

Academische studie over de toekomst van het sociaal overleg

In samenwerking met de Antwerp Management School (AMS) voerde essenscia in april 2015 een studie uit naar de waardering van het sociaal overleg bij de ondernemingen uit de chemie, kunststoffen en life sciences industrie. De doelstelling? De knelpunten blootleggen en de uitdagingen identificeren om op die manier de bouwstenen aan te reiken voor het sociaal overleg van de toekomst.

Wat zijn de belangrijkste conclusies uit de studie?

 • In de meeste gevallen wordt de werking van de overlegorganen – Syndicale Delegatie, Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk en de Ondernemingsraad – als goed ervaren, maar toch voor verbetering vatbaar.
 • Het sociaal overleg wordt door alle partijen ernstig genomen. Werkgevers en vakbonden zoeken uiteindelijk steeds samen naar oplossingen. Toch is de sociale dialoog nog te weinig een motor voor verandering en komen de bedrijfsdoelstellingen op lange termijn onvoldoende aan bod.
 • Klassieke thema’s als arbeidsduur, veiligheid en verloning staan nog altijd centraal in het sociaal overleg, maar nieuwere thema’s als werkbaar werk en langere loopbanen winnen aan belang.

De werkgevers zijn vragende partij voor de omschakeling naar een sociale dialoog met groei en jobs als gemeenschappelijke doelstelling. Daarvoor is een hecht bondgenootschap nodig tussen werkgevers en werknemersorganisaties, waarbij de visie en strategie van de onderneming centraal staan. In dat partnerschap moeten gedeelde informatie en kennis de basis vormen van het overleg waarbij de gemeenschappelijke belangen op lange termijn prioriteit krijgen.

Read More

Innovatie staat centraal in het sociaal overleg

De chemie en life sciences industrie heeft in februari 2015 als eerste industriële sector een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) afgesloten met de specifieke focus op innovatie en structurele transformatie. De sociale partners uit de sector erkennen hiermee unaniem het belang van innovatie voor economische groei, jobs en welzijn.
Samen met de vakbonden wil sectorfederatie essenscia het debat aangaan over zowel product- en procesinnovaties, als over de vernieuwing van de arbeidsorganisatie. Dit alles past in een vernieuwende sociale dialoog die de concurrentiekracht van de Belgische ondernemingen uit de sector wil versterken om zo de tewerkstelling op lange termijn in ons land te verankeren.

De sectorovereenkomst voorziet 7 concrete discussiethema’s:

 1. De innovatiecapaciteit van de sector.
 2. Het belang van steunmaatregelen van de overheid ten gunste van innovatie en structurele transformatie.
 3. De R&D-investeringen in de sector en de impact ervan op productie en werkgelegenheid.
 4. De stand van zaken van de competenties van de huidige en toekomstige medewerkers op het vlak van innovatie.
 5. De versterking van het belang van innovatie in het sociaal overleg.
 6. De promotie van innovatie bij het grote publiek en de optimalisatie van het ‘go to market’-proces.
 7. De arbeidsorganisatie als instrument voor duurzaam werken en een betere concurrentiepositie.
Read More

Sectorakkoord in teken van duurzame loopbanen

In juni 2015 sloten de sociale partners uit de chemie en life sciences een vooruitstrevende collectieve arbeidsovereenkomst (cao) af met de klemtoon op duurzame loopbanen. Zo omvat de cao de oprichting van een Demografiefonds voor werkbaar werk, een uniek concept dat onder deze vorm nog niet bestaat in ons land.
Het is een fonds dat projecten uitwerkt en budgetten beheert om werknemers op een gemotiveerde en haalbare manier langer aan de slag te houden.

De juridische structuur en de concrete doelstellingen van het Demografiefonds worden in overleg met de vakbonden verder uitgewerkt. Met dit initiatief wil de sector het voortouw nemen in de maatschappelijke discussie rond langer werken en duurzame loopbanen.

Read More

Internationale solidariteit in actie

Sociaal klimaat Internationale Solidariteit

Ook in internationaal kwetsbare omgevingen willen de sociale partners van onze sector meewerken aan het omzetten van ‘duurzame levenskwaliteit’ in de dagelijkse realiteit. Daarom steunt Co-valent – als één van de eerste vormingsfondsen – projecten rond internationale solidariteit. Het zijn projecten waarin thema’s zoals gezondheidszorg, landbouw, waterbeheer, voedselzekerheid, onderwijs en vorming centraal staan.

Co-valent werkt hiervoor samen met een aantal niet-gouvernementele organisaties (ngo’s) die op hun beurt met lokale partners langdurige projecten waarmaken. In de praktijk houdt dit in dat er voor duurzame en actieve begeleiding van risicogroepen gezorgd wordt. Zo werden er afspraken gemaakt met verschillende organisaties: Wereldsolidariteit, Fos, Solidarité Socialiste en Ondernemers voor Ondernemers. Op die manier worden er duidelijke doelstellingen vooropgesteld en kan men rekenen op financiële middelen die door de overheid en Co-valent ter beschikking gesteld worden. De projecten in kwestie situeren zich in Afrika, Zuid-Amerika en Azië.
Rond deze projecten werd er een brochure samengesteld. Deze brochure vertelt het verhaal over de samenwerking tussen Co-valent en de ngo’s en toont aan hoe onze doelstellingen voor meer rechtvaardigheid en solidariteit op een internationaal niveau in daden omgezet worden. Wie zich in deze projecten verdiept, komt tot de vaststelling dat uiterst moeilijke situaties waarin mensen zich bevinden, toch kunnen uitgroeien tot hoopvolle, kleine economische wonderen.

Read More