home > Planet > Visie – Energie > Energieverbruik

Energieproducten, een bron van energie en grondstof

  • De belangrijkste energiedragers zijn elektriciteit (56%) en aardgas (34%). Stoom vertegenwoordigt 9% van de aangekochte energie. Het gebruik van petroleum als fuel (1%) is vrijwel gestopt en steenkool is volledig opgegeven.
  • De transitie van petroleum naar aardgas dateert van de jaren 1995 tot 2000 en leidde tot een indrukwekkende CO2-emissiereductie (link naar indicator).
  • In het streven naar meer energie-efficiëntie is er een hogere integratie van productieprocessen, waarbij stoom uitgewisseld wordt. Dit gebeurt zowel op de eigen site als tussen verschillende bedrijfsvestigingen.
  • De sector is voor een groot deel energie-intensief. De hoge energievereisten zijn inherent aan de producten die de ondernemingen maken. De energiekost weegt dus zwaar door in de totale productiekosten. Energie op een zo efficiënt mogelijke manier inzetten blijft daarom een prioriteit voor de bedrijven.
  • Bovendien worden in de sector energiedragers zoals petroleum, aardgas en elektriciteit ook gebruikt als grondstof voor industriële processen. In 2013 werd in de sector 99% van de petroleum (vooral nafta) en 37% van het aardgas gebruikt om materialen te maken met een hogere toegevoegde waarde.

Initiatieven van de sector

Werknemers van EOC besparen op één jaar meer dan 740.000 kWh energie.

energieverbruik EOC campagne

EOC is een Oost-Vlaams chemisch bedrijf en een belangrijke internationale speler in de markt van compounds, latex, emulsies, surfactants en adhesives. Hun activiteiten gaan gepaard met een energie-intensieve productie. In 2014 besliste EOC om meer te investeren in milieu en duurzaamheid. Hierbij betrokken ze hun 400 werknemers via een interne sensibiliseringscampagne onder de naam ENO. Op die manier kon iedereen in het bedrijf een steentje bijdragen aan energiebesparing én een schoner milieu.

Energie besparen met het oog op de toekomst van onze kinderen

ENO is de afkorting van Energy-No. ENO wordt gesymboliseerd door een getekend mannetje dat doorheen de hele campagne bedrijfsmedewerkers uitdaagt om te zorgen voor een betere toekomst voor onze kinderen.

Na een inhoudelijk-technische analyse door energiespecialisten van Encon werden meer dan 60 energiebesparende maatregelen gebundeld tot thema’s. Voorbeelden van deze thema’s zijn verlichting, verwarming, de uitschakelknop, poortbeheer … Deze thema’s worden in de verschillende stadia van de campagne behandeld via zogenaamde thematische golven. De eerste thematische golf ging van start in mei 2014.

Verrassende resultaten

Alleen al de twee eerste golven – waarin de thema’s verlichting, stoom- en persluchtlekken aan bod kwamen –leverden een besparing op van maar liefst 740.000 kWh aan energie. Op jaarbasis daalde de CO2-uitstoot met 190 ton. Dit cijfer komt overeen met een daling die je bekomt door een 80-tal personenwagens uit het verkeer te houden. Doordat men deze inspanningen blijft volhouden en je een cumulerend effect bij de nieuwe campagnegolven krijgt, kan de impact van deze campagne de komende jaren alleen maar verder blijven stijgen.

Onder begeleiding van specialisten

Deze ENO-campagne werd ontwikkeld door energiespecialist Encon en communicatiespecialist Vestal. Zij bundelen hun kennis en visie rond duurzame energie & energiebesparingen en begeleiden samen zowel KMO’s als multinationals om tastbare resultaten rond duurzaamheid neer te zetten.

Read More

Solvay zet voluit in op verhoogde energie-efficiëntie

energieverbruik Solvay Solwatt energiebesparingen

Een verhoogde energie-efficiëntie is een belangrijke prioriteit bij Solvay. Wereldwijd implementeerde deze Belgische multinational het Solwatt-programma om het energieverbruik in al z’n industriële vestigingen te reduceren. Het programma focust vooral op projecten die op korte termijn met minimale investeringen realiseerbaar zijn. Hoe werkt het? Lokale Solwatt-teams zoeken samen met de werknemers naar manieren om het energieverbruik ter verminderen en zetten op basis van hun bevindingen energy management systemen op. Vaak blijkt dat de energiereducties vooral een kwestie zijn van bepaalde gewoontes te veranderen.

Doordat het programma gedragen worden door zowel de werknemers als het management, konden er al aanzienlijke besparingen gerealiseerd worden. 2.000 acties die over 70 sites verspreid waren, brachten een besparing van maar liefst 130 M€ op. Voor een derde van deze acties was er geen enkele investering nodig. Een ander derde kon gerealiseerd worden met investeringen die een terugbetaaltijd van minder dan één jaar hebben. De optelsom van alle acties samen levert een resultaat van 600.000 ton CO2 emissies dat werd vermeden. Op deze manier draagt het Solwatt-programma op een zeer tastbare manier bij tot de doelstelling van Solvay om het energieverbruik tussen 2012 en 2020 met 10% te verminderen. Op jaarbasis vertegenwoordigt dit een gemiddelde daling van 1.3%. Bij dit cijfer gaat men weliswaar uit van een constante activiteitsgraad.

Read More

Energiebeleidsovereenkomsten: een kader voor energie-efficiëntie

energieverbruik EBO-1

De chemische industrie heeft op het vlak van energie-efficiëntie reeds een lange weg afgelegd, die gekenmerkt wordt door verbeteringen. Zo zorgden de vrijwillige convenanten voor een inhoudelijke invulling. Daarnaast zijn er projecten zoals SPiCE³ of VLAREP die KMO’s, maar ook grotere bedrijven, bijstaan bij de inspanningen die ze leveren om een hogere energie-efficiëntie te bereiken.

In Vlaanderen en in Wallonië kunnen bedrijven die aan bepaalde voorwaarden voldoen, instappen in deze vrijwillige convenanten. In Vlaanderen zijn dit de Energiebeleidsovereenkomsten en in Wallonië spreekt men van les Accords de Branche. Het potentieel tot verbetering van de energie-efficiëntie wordt in kaart gebracht vanuit een bottom-up benadering. Maar tegelijkertijd wordt er ook rekening gehouden met de economische realiteit bij het al dan niet uitvoeren van maatregelen.

Vanuit Europa worden grote ondernemingen verplicht om een vierjaarlijkse energieaudit uit te voeren. Met deze convenanten hebben Vlaanderen en Wallonië echter een stap verder gezet dan de Europese wetgeving. De insteek is een win-win tussen economie en duurzaamheid tot stand te brengen. Bedrijven die op de convenanten intekenen, ontvangen van de overheid financiële compensaties op bijdragen en heffingen. Daarnaast kunnen ze rekenen op steun voor ecologische projecten en rechtszekerheid.

De convenanten bieden ook de mogelijkheid om te besparen op het vlak van energie of emissies buiten de productiesite van een onderneming. Dit kan bijvoorbeeld door het optimaliseren van transport en logistiek, of van het gebruik van andere grondstoffen of inputmaterialen die minder energie verbruiken.

Read More