home > Planet > Visie – Milieu > Industrieel afval

Industrieel afval krijgt nuttige toepassing

  • In 2013 vertegenwoordigde de chemische industrie en life sciences in België 10% van het industrieel afval, zijnde 1419 kiloton
  • Er werden substantiële inspanningen gedaan in materiaal- en energierecuperatie. 70% van het industrieel afval van de sector kreeg een nuttige toepassing als materiaal of als energie. De positieve trend naar optimaal gebruik van afval is duidelijk. In 2001 kreeg namelijk slechts 43% een nuttige toepassing.
  • Zowat 24% van het afval van de chemische industrie en life sciences is gevaarlijk afval. 68% van het gevaarlijk afval dat door de sector gegenereerd wordt, krijgt alsnog een nuttige toepassing. De behandeling van gevaarlijk afval gebeurt hoofdzakelijk in België (77%).
  • Afvalproductie kan tot een minimum beperkt worden door preventie aan de bron. Onvermijdelijk afval moet optimaal verwerkt worden om de milieu-impact zo laag mogelijk te houden. We maken een onderscheid tussen gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval en geven prioriteit aan recyclage (zelfde toepassing) en hergebruik (andere toepassing) vóór energierecuperatie.

Initiatieven van de sector

BASF zet de weg naar duurzaam afval- en materialenbeheer consequent verder

In 2014 is BASF Antwerpen van start gegaan met een project om duurzaam afval- en materialenbeheer nog meer in de kijker te zetten. BASF Antwerpen kan zich vandaag al bij de koplopers rekenen wanneer het gaat over efficiënt sorteren, afhalen en verwerken van grote chemische afvalstromen. Toch oordeelde BASF Antwerpen dat er nog steeds voldoende ruimte is om vooruitgang te boeken, vooral dan wat de niet-gevaarlijke afvalstoffen betreft.

In 2014 werd hier werk van gemaakt door in te zetten op een consequente afvalscheiding die al aan de bron plaatsvindt. Op basis van een grondige inventarisatie kreeg elk bedrijf of gebouw een afvaleiland waar afvalrecipiënten verzameld werden en per afvalfractie een kleur toegekend kregen. Men stapte af van het systeem waarbij afval op de werkplek zelf opgehaald werd en koos voor een nieuwe benadering waarbij afval op een centraal sorteerpunt gegroepeerd werd. Een belangrijk aspect in deze aanpak is de betrokkenheid van elke medewerker die ervoor zorgt dat het afval in de juiste afvalrecipiënt terechtkomt. Ook hier wordt gewerkt met een uniforme kleurencode die helpt om het systeem transparant en eenvoudig te houden.

Door dit project verdubbelde niet alleen de hoeveelheid gesorteerde PMD in 2014. De hoeveelheid restafval daalde daarenboven met ongeveer 12%. In 2015 blijft BASF Antwerpen verder inzetten op duurzaam afval- en materialenbeleid. Zo wil men medewerkers actief laten meedenken over het vermijden of verminderen van de hoeveelheid afval. Samen zoeken naar manieren om recycleerbare fracties verder op te waarderen is een ander belangrijk aandachtspunt naar de toekomst toe.

Read More