home > Planet > Visie – Milieu > Verzurende emissies

Amper 3% van alle verzurende emissies in België

  • Sinds 1987 daalden de specifieke verzurende emissies van de sector met meer dan een factor 20 en naderen ze een asymptotisch minimum. Bij elk investeringsproject blijft de sector rekening houden met de milieu-impact, waaronder de NOx- en SOx-emissies.

Bron: E-PRTR, NEC Directive Inventory

  • De sector vertegenwoordigt 14% van de emissies van de verwerkende industrie, en slechts 3% van het Belgische totaal.
  • De milieubeleidsovereenkomst NOx liep af in 2013 en de sector stootte 25% minder NOx uit dan het met de Vlaamse Regering overeengekomen plafond.
  • Belangrijke investeringen in procesinnovatie leidden ook tot SOx reducties in de sector, met nieuwe zakelijke opportuniteiten en verbeteringen in resource efficiency tot gevolg.
  • Stoffen zoals zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) kunnen in de atmosfeer tot verzurende componenten omgezet worden. Deze zogenaamde “zure regen” kan een impact hebben op gezondheid, ecosystemen en infrastructuur.
  • In de chemische industrie en life sciences komen verzurende emissies vooral voort uit de verbranding van fossiele brandstoffen en de productie van zwavelzuur, ammoniak en salpeterzuur (gebruikt voor de productie van meststoffen, detergenten en in koeling).

Initiatieven van de sector

Drastische vermindering van de uitstoot van stikstofoxide bij Akzo Nobel Chemicals

Eind 2013 installeerde het bedrijf Akzo Nobel Chemicals in Bergen een nieuwe warmtebehandelings-installatie voor de atmosferische emissies die vrijkomen bij de productie van stikstofhoudende derivaten. Dankzij deze investering werd het mogelijk om de uitstoot van NOx (stikstofoxiden) – uitgedrukt in kg / jaar – met 72% te verminderen. Hierdoor behaalt dit bedrijf nu de emissiegrenswaarden die ver beneden de toegelaten waarden liggen die in de milieuvergunningen vastgelegd zijn. Hierdoor anticipeert Akzo Nobel meteen op de allerstriktste Europese emissienormen die voor NOx bestaan.

De installatie maakt het ook mogelijk om 35% extra stoom te produceren die dan weer gebruikt kan worden om productiefaciliteiten van energie te voorzien.

Dit systeem laat toe om de NOx die bij de verbranding vrijkomt te transformeren tot onschadelijke componenten (stikstof en water). Dit proces bestaat uit verschillende stappen, zoals de ‘reburning’-fase. Dit is de fase waarbij een deel van het verbrandingsgas opnieuw gerecirculeerd wordt. De grootte van de installatie maakt dat de verblijftijd voldoende lang is om alle gevaarlijke stoffen te vernietigen.

Read More

Succesvolle milieubeleidsovereenkomst beperkt NOx emissies

NOx komt vrij tijdens verbrandingsprocessen die zich voordoen bij elektriciteitsproductie, transport, verwarming … Samen met SO2 en NH3 draagt NOx bij tot het ontstaan van zure regen. Binnen de chemische sector zijn stookinstallaties verantwoordelijk voor twee derde van de NOx-emissies; één derde wordt door de chemische processen zelf veroorzaakt.

In 2008 engageerden 50 leden van essenscia zich via een contract met de Vlaamse overheid om de NOx-uitstoot verder in te perken. De Milieu-beleidsovereenkomst (MBO) die voor de periode 2009-2013 afgesloten werd, legt een maximaal plafond voor de uitstoot van NOx door de sector vast. De Vlaamse overheid verbond er zich toe om tijdens de MBO de regels voor NOx niet te verstrengen en geen hogere eisen dan Europa te stellen.

De 50 bedrijven die in 2008 hun handtekening onder de MBO plaatsten, hebben woord gehouden. Dankzij de maatregelen die genomen werden en de investeringen die gedaan werden, slaagde de sector erin z’n jaaremissies met 2.4 kton te verlagen tot 8 kton. Dit is een reductie van ruim 20%. Bijgevolg vertegenwoordigt de chemische industrie vandaag nog amper 3% van de totale NOx-uitstoot in België.

Maar de MBO heeft nog een bijkomend effect. De overeenkomst sensibiliseerde de sector om aanzienlijke investeringen te doen. Meer dan 160 miljoen euro werd geïnvesteerd in reductiemanagement. Resultaat? De sector slaagde erin de NOx-uitstoot met zelfs 25% meer te verminderen dan de MBO oplegt.

Read More