home > Planet > Visie – Milieu > Watergebruik

Gebruik van kwaliteitswaterbronnen daalt

  • In 2012 gebruikte de sector 943 miljoen m³ water.
  • De sector wil de druk op kwaliteitswaterbronnen verminderen. In 2012 was distributiewater goed voor 7% van het totaal watergebruik van de sector. Het aandeel van grondwater was amper 2%.
  • Diverse ondernemingen hebben fors geïnvesteerd om hun kwaliteitswatergebruik te verminderen. Voorbeelden hiervan zijn investeringen van Monsanto, BASF Antwerpen, Inovyn en Agfa.
  • Water is essentieel voor alle levensvormen op aarde. Slechts één miljoenste van al het water in de wereld is geschikt voor menselijk gebruik. Het beschermen van deze kostbare natuurlijke hulpbron begint met een doordacht gebruik ervan.
  • De chemische industrie en life sciences is een belangrijk industrieel watergebruiker. 90% van het watergebruik in de sector in België komt van oppervlaktewater en wordt hoofdzakelijk als koelwater gebruikt voor industriële processen. Als koelwater terug in de oppervlaktewaterbron geloosd wordt, is het niet vervuild, maar is het warmer dan vóór zijn opname.
  • Water dient ook als grondstof, als schoonmaakmiddel, of om luchtemissies te zuiveren. Industrieel afvalwater dat mogelijks vervuild is, wordt pas na zuivering in een waterzuiveringsinstallatie terug in het milieu gebracht.

Initiatieven van de sector

INOVYN ontvangt een Europese prijs voor gesloten kringloop-systeem waarmee het waterverbruik vermindert

Watergebruik Inovyn E4water_NL-02

Sinds 2012, heeft de vroegere Lillo site van Solvic – dat nu van INOVYN deel uitmaakt – geparticipeerd in ‘demonstratieprojecten’ die kaderen binnen Europa’s ‘E4Water’ initiatief. Dit zijn projecten waarmee men op industriële schaal waterbesparingen wil realiseren. De Lillo site (INOVYN Manucturing België NV) die in de haven van Antwerpen gelegen is, ging een partnerschap aan met z’n industriële buren om een ‘circulaire economie’ tot stand te brengen. Wat houdt dit? Het restwater wordt van partner tot partner doorgesluist om zo hergebruikt te worden. Dit project won de 2014 Europese Responsible Care Awards. Dit is een prijs die door de European Chemical Industry Council gesponsord wordt.

Watergebruik Inovyn E4water_NL-01

Omwille van de zoutachtige omgeving zijn INOVYN Lillo en andere bedrijven verplicht om in dit havengebied grote hoeveelheden drinkwater te gebruiken.

INOVYN Manufacturing België NV onderneemt stappen om nieuwe waterbesparingen te realiseren. Hoe willen ze dit bereiken? Door het sluiten van kringlopen tussen industriële partners die actief zijn in de haven van Antwerpen. De besparingen zullen oplopen tot minstens 30% (een half miljoen m3 per jaar) of zelfs een besparing van 60% van het huidige drinkwaterverbruik. Daarnaast zal er ook minder afvalwater geloosd worden in het milieu.

Nadat er een inventaris opgesteld werd van al de potentieel recycleerbare waterstromen, maakten de partners een keuze en bepaalden ze welke van die waterstromen het meest geschikt waren om te recycleren. Op basis hiervan installeerden ze – waar nodig – extra modules om dit te realiseren.

Het project bestaat uit drie modules: De eerste twee demo modules zijn nu operationeel.
Ze beschikken over een capaciteit waarbij ze 33 m³ water van hoge kwaliteit per uur leveren door afvalwater te recycleren. Deze aanpak heeft het potentieel om 290.000m³ drinkwater per jaar te besparen. De laatste stap bestaat erin de mogelijkheid aan te tonen om het zoute afvalwater van een naburige industriepartner binnen een INOVYN productiekringloop te recycleren. Een innovatieve productie-eenheid waarin dit getest wordt, maakt deel uit van de derde module. Concreet gaat het over de voorbehandeling van een zoutoplossing en een micro-elektrolyse eenheid, die door URE Rosignano (INOVYN Italië) ontwikkeld werd.

“We zijn ervan overtuigd dat we het zoute water van de industriële partner binnen ons productie-proces kunnen recycleren. Dit zal een extra 20m³ / u aan waterbesparing (170.000m³ /jaar) met zich meebrengen en een sterke vermindering van de consumptie van het primair zout. Deze besparing komt neer op 10 ton per uur” zegt Sabine Thabert, Milieucoördinator van INOVYN Manufacturing België NV.

Deze “industriële proeftuin” zal andere symbiotische samenwerkingsverbanden inspireren. Het experiment toont aan welke waarde je kan creëren door samen op maximale waterbesparing in te zetten. De 19 partners van ‘E4water’ hebben toegang tot de technische gegevens van dit project. Deze informatie zal trouwens tegen het midden van het jaar 2016 door de Europese Commissie breder gecommuniceerd worden. Dit zal gebeuren via het platform van het Europese zevende kaderprogramma voor onderzoek (the 7th Framework Programme for Research).

Read More

Covestro: Nog meer inspanningen voor minder water

Bij Covestro onderzoekt men voortdurend hoe men de werkprocessen nog verder kan optimaliseren om op die manier grondstoffen, energie en water te besparen. Cijfers tonen aan dat er op het vlak van watergebruik aanzienlijke besparingen konden gerealiseerd worden.

De productie van polycarbonaat (Makrolon) verloopt volgens twee verschillende procedés. Het (voor)product gaat door verschillende wasstappen waarbij de zouten uitgewassen worden. Deze nieuwe benadering waarbij het water van de laatste fasen ingezet wordt tijdens de eerste fasen van het proces, heeft als resultaat dat er heel wat minder water gebruikt hoeft te worden. In het eerste procedé is er een daling van 10 tot 20% (demin)water. In het tweede procédé komt dit neer op een daling van ongeveer 30%.

Een andere optimalisering werd gerealiseerd in de BPA-Makrolonproductie. Hier werd het hergebruik van stoomcondensaat met 20% verhoogd. Het gevolg hiervan? Een besparing van 7% op het gebruik van deminwater.

Een ander bijkomend voordeel van deze acties is dat er minder afvalwater gestript dient te worden. Dat op zich levert nog eens een stroombesparing van 2% op.

Read More

Monsanto wordt bekroond voor duurzaam waterbeheer

De Antwerpse site van Monsanto is het eerste bedrijf in Vlaanderen dat een gouden European Water Stewardship-certificaat in ontvangst mocht nemen. Met dit EWS-certificaat wordt Monsanto erkend als expert in duurzaam waterbeheer. De Antwerpse site verstevigt hiermee eveneens z’n leidersrol in de Antwerpse haven. Monsanto investeert al jaren in innovatieve technologische systemen om een efficiënt en kwaliteitsvol waterbeheer te garanderen. Ook de komende jaren zal Monsanto blijven investeren in duurzaam watergebruik. De focus zal vooral liggen op innovatief waterbeheer waarbij gezuiverd afvalwater op de site kan hergebruikt worden.

Welke inspanningen leverde Monsanto om dit certificaat te behalen? Het bedrijf bracht het watergebruik van de Antwerpse site gedetailleerd in kaart en engageerde zich om het waterverbruik voor de activiteiten van de Antwerpse site te verminderen en de vervuilingsgraad van het afvalwater te minimaliseren om de natuurwaarden en drinkwaterwinningsgebieden in de omgeving zo weinig mogelijk te impacteren. Monsanto erkent daarenboven de noodzaak om een duurzaam waterbeheer binnen de bedrijfsstrategie te integreren.

Frank Lingier, Manager Monsanto Antwerpen: “Wij investeren al jaren om het watergebruik op de Antwerpse site te verminderen. Door middel van innovatieve technologische systemen wordt het water op de Antwerpse site duurzaam en efficiënt gebruikt, met respect voor onze omgeving. Het personeel wordt tevens gesensibiliseerd met betrekking tot duurzaam watergebruik.”

Ook naar de toekomst toe toont de Antwerpse productiesite zich ambitieus. Zo zal de strenge opvolging van het watergebruik bestendigd worden. De inspanningen voor duurzaam waterbeheer zullen ook uitgebreid worden naar de gastoperaties op de site. Daarenboven neemt Monsanto ook initiatieven om een significant deel van het huidige drinkwater te vervangen door gezuiverd afvalwater. Dit is een andere belangrijke stap waarmee de site het water nog efficiënter en milieubewuster zal gebruiken.

Read More