home > Products > Chemie in het dagelijkse leven > Circulaire economie

Werken aan een circulaire economie

Het inzetten van nevenstromen uit de ene productie als grondstof voor een andere productie-eenheid, al of niet van een zelfde bedrijf, zit in de genen van de sector. De integratie van de bedrijven in chemische clusters is in België een economische realiteit. Ook de recyclage van eigen productieafval is goed ingeburgerd. De bedrijven in de sector zetten nog een stap verder in het sluiten van kringlopen. Hoe? Door meer en meer ‘post-consumer’ afval te collecteren, te hergebruiken of te recycleren. Een aantal initiatieven worden hier voorgesteld.

Initiatieven van de sector

Kunststoffen zetten in op circulaire economie

Kunststoffen zetten in op circulaire economie

Het CORE project (Controlled Recycling) van Federplast, Febem en VKC richt zich op een gecontroleerde recyclage in de industriële waardeketens die gerecycleerde materialen aanleveren en/of inzetten in de productie van kunststoffen en/of textielvezels. De projectpartners streven ernaar minder post-consumer kunststofafval te verbranden met energierecuperatie en meer te recycleren. Op de website http://www.werecycle.be worden de diverse initiatieven voor de selectieve ophaling en recyclage van kunststoffen op een interactieve manier in kaart gebracht en toegelicht.

Om de kwaliteit van kunststofrecyclaat en de hoeveelheid recyclaat in een product te kunnen borgen, werd binnen CORE een nieuw certificatiesysteem ontwikkeld, QA-CER. De certificatie is gebaseerd op ISO9001 en wordt door BQA (Belgian Quality Association) uitgereikt. Dit QA-CER kwaliteitsysteem toont aan dat bij een kwaliteitsvolle ophaling en recyclage de secundaire grondstoffen gelijkwaardig zijn aan ‘virgin’ grondstoffen en op dezelfde manier kunnen worden ingezet in de kunststofverwerking. Deze hoogwaardige recyclage is noodzakelijk om tot een echte circulaire economie te komen.

Read More

Een 100% recycleerbare kurk gemaakt van bio-polymeren

Nomacorc Select Bio is er als eerste ter wereld in geslaagd om een kurken wijnstop te ontwikkelen die geen CO2-voetafdruk nalaat. Het is een kurk die gemaakt wordt van recycleerbare, plantaardige polymeren.

Hoe werkt dit in de praktijk? Het proces begint in Brazilië waar suikerrietplantages CO2 uit de atmosfeer halen en omzetten in suiker. Het suikerriet wordt dan geoogst; de suiker wordt gefermenteerd tot bio-alcohol die dan gewoonlijk als bio-brandstof gebruikt wordt.

In dit voorbeeld, dient bio-alcohol als een hernieuwbare grondstof voor biopolymeren. Om tot dit resultaat te komen, zet Braskem, de onderaannemer in Brazilië, bio-alcohol om in bio-ethyleen. Vervolgens wordt deze stof gepolymeriseerd tot bio-polyethyleen. Dit proces vindt plaats in conventionele productieapparaten.

De bio-polyethyleen wordt dan naar Nomacorc vervoerd waar het gebruikt wordt om met 100% duurzame energie Select Bio kurken doppen te produceren. Op het einde van dit productieproces, worden de Select Bio doppen getransporteerd naar wijngaarden waar de wijn op flessen getrokken wordt.

De kurken doppen van de wijnflessen die door de consument gekocht worden, zullen – na het openen van de fles – weggegooid worden. Maar het Nomacorc Select Bio materiaal kan 100% gerecycleerd worden via de polyethyleen afvalstroom. Mochten deze kurken doppen echter terechtkomen bij het huishoudelijk afval dat verbrand wordt, dan kunnen zij als waardevolle energiebron dienen die warmte en elektriciteit genereert. En de CO2 die tijdens de bij verbranding vrijkomt, kan door suikerrietplanten opnieuw gebonden worden zodat de hele cyclus opnieuw kan beginnen.

Read More

Bij Valorlub loopt alles gesmeerd.

Bedrijven die smeerolie vanuit het buitenland invoeren om op de Belgische markt te verhandelen of die smeerolie voor eigen gebruik invoeren, vallen onder de aanvaardingsplicht van gebruikte smeerolie. Dit houdt in dat zij de wettelijk opgelegde inzamelings- en recyclagedoelstellingen moeten behalen.

Omdat het voor individuele bedrijven moeilijk is om aan deze verplichting te voldoen, hebben de betrokken federaties met de verschillende gewesten milieubeleids-overeenkomsten (MBO’s) afgesloten. Dankzij deze MBO’s kunnen bedrijven via de vzw Valorlub hun verplichtingen op een correcte manier nakomen.

Valorlub zet zich in om aan alle bepalingen, verplichtingen en doelstellingen die uit de MBO’s in verband met smeerolie voortvloeien, te voldoen. Deze organisatie heeft dan ook in 2014 de inzamel- en recyclagedoelstellingen die haar opgelegd werden, behaald.

Rekening houdend met de verliezen die zich tijdens het gebruik voordoen, werd in 2014 meer dan 92% van de olie die op de Belgische markt gebracht werd, ingezameld als gebruikte olie. Dit resultaat is iets beter dan de inzameldoelstelling van 90% die vooropgesteld werd.

Ook de verwerkingsdoelstelling van herraffinage en alternatief hergebruik werd met 90% ruimschoots bereikt. In totaal wordt 94% van de ingezamelde gebruikte olie gevaloriseerd. De resterende 6% bestaat vooral uit water dat via de waterzuiveringsinstallaties opnieuw gebruikt wordt en een kleine restfractie slib die in vele gevallen ook gerecycleerd wordt.

Valorlub sensibiliseert zowel de consumenten als de professionele gebruikers om correct om te springen met gebruikte olie. Daarenboven informeert Valorlub hen hoe biologisch afbreekbare smeermiddelen voor bepaalde toepassingen een duurzaam alternatief kunnen bieden.

Read More

Een duurzame manier om vaccins te vervoeren

GSK heeft een speciaal project opgezet om de distributie van vaccins te optimaliseren waardoor er aanzienlijke voordelen voor het milieu gecreëerd worden.

1. Isothermische verpakkingen die beter geschikt zijn voor het gekoeld transport
In het verleden werden dezelfde isothermische verpakkingen het hele jaar door gebruikt. Vandaag bestaan er verschillende soorten verpakkingen waarvan de buitenkant dezelfde afmetingen heeft maar waarvan de dikte – afhankelijk van het seizoen en de temperatuur – varieert. Sinds juli 2014 transporteert GSK hierdoor tot 30% meer producten. Dankzij deze innovatie slaagt dit bedrijf er niet enkel in de CO2-uitstoot, de verpakkingsafval en kosten te verminderen maar ook ruimte vrij te maken voor het luchttransport.

Resultaat: een reductie van + – 13.500 ton CO2 / jaar

2. Een nieuw ontwerp voor dozen die naar Singapore verscheept worden
Het ontwerp van de polystyreen dozen werd herbekeken: in plaats van 4 flessen kunnen nu 12 flessen van Synflorix bulk in 1 doos verzonden worden.

Resultaat: een reductie van 1.067 ton CO2

3. Van eenmalig gebruik naar hergebruik
Dankzij de kwaliteit en de robuustheid van de oplossing van de isothermische verpakking die voor eenmalig gebruik ingezet wordt, kon GSK overwegen om over te stappen naar een systeem van hergebruik. Op de bestemming vindt een eerste kwaliteitscontrole plaats, gevolgd wordt door een retourzending per zeecontainer en een kwaliteitscheck van de terugkerende eenheden. Zo kunnen de isothermische verpakkingen voor een tweede keer gebruikt worden. Hierdoor wordt de CO2 uitstoot verminderd. Het hergebruik van de verpakking halveert bovendien de gegenereerde hoeveelheid afval en spaart evenveel grondstoffen uit.

Resultaat: een reductie van 150 ton CO2 / jaar

4. Vervoer over de weg in plaats van per vliegtuig naar Marokko
Marokko bood een opportuniteit om de verzendingskosten te optimaliseren door van luchttransport naar wegtransport over te schakelen. Vanaf een minimale verzending van 8 paletten van afgewerkte vaccins worden de kosten voor goederenvervoer over de weg namelijk goedkoper dan voor luchtvracht. Andere bijkomende voordelen zijn de verminderde CO2-uitstoot, minder afhankelijkheid ten aanzien van de beschikbare capaciteit van de luchtvaartmaatschappij en minder voorbereidingstijd.

Resultaat: een reductie van 1.350 ton CO2 / jaar

5. Een return programma voor temperatuur monitors
Dankzij een partnerschap met onze leverancier van temperatuurmonitors die gebruikt worden bij gekoeld transport, kwam er een innovatieve oplossing tot stand waarbij apparaten die voor eenmalig gebruik bestemd zijn naar het dichtstbijzijnde gelegen partnerfiliaal gebracht worden waar ze gerecycleerd worden. Op die manier komen ze niet in de lokale afvalstroom terecht.

Resultaat: 3,5 ton / jaar minder afval wordt naar de stortplaats gebracht

Read More

Gerecycleerde bierbakken als huisvesting voor dieren

Paneltim NV, een KMO gevestigd in Lichtervelde, is een pionier en specialist in de productie van kunststof sandwichpanelen en –roosters voor de Belgische, Europese en wereldwijde agro- en constructiemarkt. Binnen de agrosector worden deze sandwichpanelen onder meer gebruikt als hokafscheidingen of hokdeuren in varkensstallen.

Paneltim werkt vooral met recyclagemateriaal. Hiervoor werden onlangs meer dan 1 miljoen Heineken bierbakken opgekocht. Deze bakken werden vermalen en na een grondige reiniging en kwaliteitscontrole tot halve panelen verwerkt. Twee halve panelen worden vervolgens gelast tot één gesloten sandwichpaneel dat voldoet aan de hoge hygiënische eisen die gesteld worden rond het huisvesten van dieren. Deze panelen zijn namelijk zo goed afgesloten dat er geen water, vuil of bacteriën kunnen binnendringen. De interne cellenstructuur biedt het bijkomende voordeel dat de panelen licht maar tegelijkertijd sterk zijn. Bovendien kunnen ze met een minimum aan materiaal gemaakt worden.

Read More