home > Products > Productveiligheid > Productveiligheid CLP

Communicatie rond gevaarlijke producten wordt steeds belangrijker

We stellen vast dat meer en meer producten in een hogere gevaarscategorie ingedeeld worden. Dit komt enerzijds doordat er strengere criteria in de CLP- verordening (Classification, Labelling and Packaging of dangerous substances and mixtures) gelden. En anderzijds omdat er een tendens bestaat om steeds meer geconcentreerde producten op de markt te brengen. Dit laatste is het gevolg van een toenemend bewustzijn rond het milieu waardoor men bijvoorbeeld makkelijker kiest voor kleinere verpakkingen die minder transport met zich meebrengen.

De CLP-etiketten zijn al goed ingeburgerd in de industrie.  93% van de essenscia leden heeft de omschakeling naar CLP gemaakt. Bij de consumentenproducten is er nog een overgangsperiode tot juni 2017 waardoor beide gevaarscommunicatiesystemen zichtbaar zullen zijn. Meer informatie hierover is beschikbaar via www.gevaarsymbolen.be.

Producten die als ‘gevaarlijk’ bestempeld worden, kunnen echter steeds veilig gebruikt worden mits de toepassing van de juiste voorzorgsmaatregelen. Vandaar het belang om het etiket aandachtig te lezen. De website www.gevaarsymbolen.be vat het treffend samen:  ‘symbolen herkennen kan levens redden’. Deze sensibilisatiecampagne van de overheid wordt overigens ook door essenscia ondersteund.

Ook de detergentensector nam initiatieven om de consument te helpen de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen zodat detergenten op een veilige manier gebruikt worden. Hiervoor ontwikkelde ze “safe use icons”

Deze symbolen visualiseren de maatregelen die je moet nemen om deze producten veilig te gebruiken.

Omdat dit alles aanzienlijke wijzigingen met zich meebrengt, ondersteunt essenscia haar leden door

  • een CLP-handleiding die een overzicht van de verschillende indelingscriteria
    biedt;
  • door een jaarlijkse vijfdaagse CLP-opleiding waaraan diverse experten meewerken. Meer dan 220 werknemers uit 97 bedrijven namen hier al
    aan deel.

Als gevolg van de gewijzigde criteria en de strengere classificatie van de producten werd heel wat wetgeving, waaronder VLAREM, aangepast. Het nieuwe referentiekader heeft duidelijk een impact op de sector. Een derde van de leden geeft aan dat er bepaalde zaken wijzigen in verband met de opslag en de milieuvergunning.

Initiatieven van de sector

Chemische bedrijven en Antigifcentrum werken samen aan preventie

Voor elk chemisch product dat op de markt wordt gebracht, informeren de chemische bedrijven het Belgisch Antigifcentrum over de gevaareigenschappen. Dit doen ze ten laatste 48 uur vooraleer het product op de markt komt. Deze wettelijke verplichting geldt zowel voor gevaarlijke mengels, gewasbeschermingsmiddelen, biociden als cosmetica.

Waarom doen ze dit? Omdat – niettegenstaande de waarschuwingen op het etiket – incidenten met chemische producten zich nog steeds zowel op het werk als thuis blijven voordoen. Een correcte en snelle doorstroming van informatie vanuit de chemische sector naar het Belgisch Antifgifcentrum is daarom essentieel. In 2014 waren er 5639 meldingen. Ze kwamen van 358 bedrijven.

De Europese Commissie wil dit soort informatie tussen de verschillende nationale antigifcentra harmoniseren om op die manier de informatie op internationaal niveau op elkaar af te stemmen. De chemische industrie geeft er de voorkeur aan om via een centrale aanmelding te werken. Deze aanmelding zou online gebeuren en automatisch doorstromen naar de relevante nationale antigifcentra. De samenstelling van cosmetische producten wordt trouwens al sinds 11 juli 2013 op Europees niveau aangemeld.

Het Belgisch Antigifcentrum is 24 uur op 24 telefonisch bereikbaar op het gratis nummer 070 245 245. Ongeveer de helft van de oproepen die ze ontvangen, heeft te maken met geneesmiddelen. 28% gaat over chemische producten, 5% over cosmetica en 4% over planten.

Bij een derde van de oproepen is een kind van 1 tot 4 jaar betrokken. Het is de leeftijd waarop ze op verkenning gaan en gevaarlijke producten die binnen hun bereik zijn, wel eens via de mond durven innemen en inslikken. Bij oproepen waar volwassenen bij betrokken zijn, gaat het meestal over situaties waar ze per vergissing een gevaarlijk product innemen of inademen. 42% van deze ‘ongevallen’ gebeurt via inhalatie of spatten op de huid of de ogen. Bij 50% van de oproepen gaat het over het inslikken van een gevaarlijke stof die in een (niet geëtiketteerde) fles of glas werd overgegoten. Houd dus steeds de producten, ook tijdens het gebruik, buiten bereik van kinderen en bescherm uzelf met handschoenen en/of veiligheidsbril.

Meer informatie over het Belgisch Antifigifcentrum vind je op www.antigifcentrum.be.

Read More

Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen

Naar jaarlijkse gewoonte heeft Phytofar, de Belgische Vereniging van de Industrie van Gewasbeschermingsmiddelen, ook in 2015 een communicatiecampagne uitgewerkt voor duurzame landbouw en een doordacht gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Om de professionele gebruikers van gewasbeschermingsmiddelen te sensibiliseren over de nieuwe veiligheidspictogrammen op de verpakkingen bezorgt Phytofar hen gratis een poster en een boekje wanneer ze hun lege verpakkingen naar een Agri Recover ophaalpunt brengen.

  • De poster “Veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen” bevat informatie over de nieuwe CLP-pictogrammen, het dragen van de juiste beschermkledij en de onmisbare noodnummers. De poster, die ook oproept om de verpakkingsetiketten grondig te lezen, kan in het fytolokaal opgehangen worden.
  • In het boekje “Nieuwe CLP-classificatie” staan naast de nieuwe CLP-pictogrammen ook alle gevaar- en voorzorgzinnen (H, P en EUH) opgesomd. Dit vormt een handig overzicht voor de land- en tuinbouwers die zo de precieze betekenis van de zinnen op de nieuwe CLP-etiketten snel kunnen opzoeken.

Deze nieuwe pictogrammen en standaardzinnen werden ontwikkeld in het kader van de CLP-wetgeving (Classification, Labelling and Packaging of Classificatie, Etikettering en Verpakking) om op een duidelijke manier de gevaren en voorzorgsmaatregelen voor chemische producten te communiceren naar de gebruikers. Deze Europese wetgeving volgt daarmee een door de Verenigde Naties ontwikkeld internationaal systeem.

De nieuwe wit-rode CLP-pictogrammen op de etiketten van gewasbeschermingsmiddelen vervangen stilaan de oude oranje symbolen. Vanaf 1 juni 2017 zijn enkel nog producten met de nieuwe pictogrammen verkrijgbaar.

Read More