home > Products > Productveiligheid > Sustainable use

Inzetten op een duurzaam gebruik van chemische producten

essenscia en haar leden onderschrijven de principes van het globale Responsbile Care programma. Zorg dragen voor een product doorheen de hele levenscyclus is hiervan een essentieel onderdeel. Dit impliceert ondermeer een veilig gebruik met in acht name van de veiligheidsvoorschriften. Maar even goed gaat dit over het beperken  van de hoeveelheden tot het minimum dat nodig is om een gewenst eindeffect te bereiken. Naast de verplichte verstrekking van de veiligheidsinformatie zijn er tal van vrijwillige initiatieven. Zowel de bedrijven als de beroepssecties lanceren verschillende sensibilisatie- en informatiecampagnes om ook de professionele gebruikers en de consumenten aan te zetten tot een duurzaam gebruik van de producten. Hieronder wordt een greep uit het aanbod weergegeven.

Initiatieven van de sector

Wasmiddelconcentraat in een duurzame capsule

Binnen de wereld van detergenten heeft het Belgische bedrijf Chembo een innovatief concept ontwikkeld: de BCAP-capsule. Het werkt als een refill systeem waarbij het geconcentreerd product geschroefd wordt op een spray die gevuld is met water. Hierdoor krijg je een schoonmaakmiddel dat meteen klaar is voor gebruik. Dit innovatieve systeem is beschikbaar in verschillende formaten en is zowel verkrijgbaar voor de consument als de schoonmaakprofessional. De verdunning van het schoonmaakmiddel in een herbruikbare flacon kan zowel bij je thuis als op een werkplek plaatsvinden.

Op het vlak van duurzaamheid biedt deze oplossing heel wat voordelen :

Middelen

 • vermindering van de CO2-impact, omdat er minder vervoer bij komt kijken :
  1 BCAP-vrachtwagen = 18 vrachtwagens met 500ml  sprays;
 • verminderd waterverbruik tijdens het productieproces;
 • energiebesparing tijdens het produceren.

Afval

 • Minder plastic afval te vervoeren en te verwerken.

Productie

 • Ruimtebesparend bij het produceren en opslaan van materiaal ;
 • Minder tijd nodig voor het produceren en het verpakken.

Consument 

 • zuinig en praktisch op het vlak van transport, opslagruimte, hergebruik van spray;
 • volledig veilig gebruik zowel tijdens de voorbereidende als gebruiksfase: geen rechtstreeks contact met het geconcentreerd product.

Read More

KitoZyme slaagt erin een niet-dierlijke en duurzame chitosan te ontwikkelen

Een uniek product

Kitozyme is een Luikse KMO die actief is in de biochemische en gezondheidssector. Vanuit hun ambitie om een alternatieve oplossing te vinden voor de traditionele productie van chitosan die gebaseerd is op de schalen van schaaldieren, ontwikkelde KitoZyme een innovatieve technologie om niet-dierlijke, bijzonder zuivere chitosan te produceren. Meer nog, deze chitosan wordt uitsluitend vervaardigd uit stoffen die van duurzame, niet-genetisch gemodificeerde bronnen afkomstig zijn en waar er geen synthetische manipulatie aan te pas komt.

KitoZyme heeft de werkwijze die ze hiervoor hanteren gepatenteerd. Het gaat over de productie van diervrije biopolymeren, meer bepaald chitosan, chitine-glucan en de derivaten hiervan.

Voor een betere gezondheid
Chitosan is een stof die afkomstig is uit niet-eetbare paddestoelen. Het is de belangrijkste component die terug te vinden is in voedingssupplementen die door Kitozyme in deze drie domeinen geproduceerd worden:

 • gewichtscontrole;
 • en gezonde spijsvertering;
 • cardiovasculaire gezondheid.


Duurzaamheid

Duurzame ontwikkeling was altijd al een belangrijke drijfveer bij KitoZyme.

1. Al van bij het ontstaan van het bedrijf …
Dit blijkt uit de valorisatie van de bijproducten die voortkomen uit de productie van citroenzuur en eetbare paddenstoelen. Op dit vlak werkt KitoZyme samen met grote spelers die deze bijproducten kopen om er echte innovatieve biopolymeren met een belangrijke toegevoegde waarde mee te vervaardigen.

2. … en dat is zo gebleven.
Deze benadering heeft een heel aantal belangrijke verwezenlijkingen met zich meegebracht zoals:

 • de geleidelijke afbouw van het gebruik van ethanol in het productieproces:
 • de waardering voor de bijproducten-> 15% vermindering van de organische belasting in afvalwater;
 • duurzame verpakking;
 • afval sorteren om het te recycleren (bv. 1.800 kg / jaar van plastic folie, 1.500 pallets / jaar etc.)

Read More

Campagne “I prefer 30”

products sustainable use Campagne I prefer 30 NL

Het gebruik van wasmiddelen heeft een aanzienlijke impact op het milieu. Het is dan ook omwille van die impact dat DETIC, COMEOS, de FOD Leefmilieu en een aantal andere partners een sensibiliseringsscampagne voeren waarmee ze zich specifiek tot de consument richten.

De campagne ‘I prefer 30’ heeft als doelstelling om bepaalde gewoonten rond het gebruik van wasproducten te veranderen en mensen aan te moedigen op een lage temperatuur te wassen. Welk voordeel dit biedt ? Het verlaagt de energiekosten en vermindert de CO2-uitstoot.

In 2014 bereikte deze campagne meer dan 2.420.823 mensen (20% van de Belgische bevolking).

IP30 op Facebook.
https://www.facebook.com/Iprefer30Belgique
https://www.facebook.com/iprefer30belgie

IP30 online
http://www.iprefer30.eu/be-fr
http://www.iprefer30.eu/be

Read More

Cosmetica-industrie gaat voor eerlijke communicatie

De cosmetica-industrie in België hanteert de reclamecode van DETIC. Deze code werd uitgebreid met een charter dat een verantwoorde publiciteit en communicatie nastreeft. Door de tekst van dit charter te aanvaarden, erkent de cosmetica-industrie dat het belangrijk is dat reclame en commerciële communicatie over cosmeticaproducten op een deontologische en verantwoordelijke manier verloopt.

Via het charter verbindt de cosmetica-industrie zich ertoe om commerciële communicatie te voeren op een manier die conform is met de Europese en nationale reglementering maar ook met de zelfreglementering die van kracht is. De communicatie moet namelijk oprecht en eerlijk zijn en mag niet misleidend zijn. Ze moet de consument de informatie aanreiken waarmee hij een gefundeerde keuze kan maken.

Samengevat kan je stellen dat de doelstelling van het charter erin bestaat een gemeenschappelijk kader te creëren waarbinnen de publiciteit en commerciële communicatie rond cosmeticaproducten in Europa op een maatschappelijke verantwoorde manier plaatsvindt.

Link: Cosmetics Europe

Read More

Gewasbeschermingsmiddelen zetten de milieuvriendelijke trend verder

products sustainable use gewasbeschermingsmiddelen tuinier

Onze tuinen zijn een waardevolle habitat voor mens en voor dier. Veel mensen vinden het fijn om in de tuin te werken, te lezen, met de kinderen te spelen, eigen groenten te kweken … Tuinen zijn eveneens geliefkoosd terrein voor vogels, bijen, vlinders …

Al dat tuinplezier kan echter ernstig verstoord worden door schadelijke insecten, schimmels of onkruiden. Als tuinier heb je de vrijheid te kiezen hoe je je hiertegen beschermt en welke middelen je inzet om bepaalde plagen te bestrijden. Dit kan met mechanische middelen (vb. wieden of schoffelen), biologische methodes (vb. nuttige insecten zoals lieveheersbeestjes inzetten) of op een chemische manier (vb. gebruik van gewasbeschermingsmiddelen). Dit is het IPM-principe (integrated pest management) of geïntegreerd toepassen van verschillende technieken om de tuin optimaal te beschermen!

De gewasbeschermingsmiddelen die door de particulier gebruikt worden, zijn de voorbije jaren sterk geëvolueerd. De gewasbeschermingssector is één van de meest gereguleerde van Europa. Een middel komt pas op de markt na 10 jaar onderzoek en ontwikkeling, streng gereglementeerde studies die de industrie moet aanleveren, € 200 miljoen investering in testen en proeven en een uitgebreide evaluatie door de overheid. Er is met andere woorden een hele set van maatregelen die garant staan voor de veiligheid van de producten die correct – zoals aangegeven op het etiket – gebruikt worden.

Op 18 augustus 2014 werden de gewasbeschermingsmiddelen gesplitst. De producten die voor het professioneel gebruik bestemd zijn, krijgen een letter P op het etiket. De producten die voor niet-professionele doeleinden gebruikt worden, moeten aangeduid worden met de letter G. Via deze maatregel wil men de tuinliefhebbers nog beter beschermen. Voortaan hebben niet-professionele gebruikers enkel nog toegang tot garden producten die aan specifieke voorwaarden voldoen. Zo moeten ze over kindveilige doppen beschikken maar ook over doseersystemen waarmee de consument de precieze dosis kan bepalen. Het voordeel hiervan is dat hij enkel de hoeveelheid uitgiet die hij nodig heeft en dat deze gebruiksklare producten niet langer gemengd hoeven te worden met water maar onmiddellijk gebruikt kunnen worden. Andere voorwaarden zijn kleine verpakkingen (vb. 150ml) en etiketten die alle nuttige informatie bevatten. Het gebruik van kleine verpakkingen vermijdt de verspilling van producten.

products sustainable use gewasbeschermingsmiddelen tuinier 2

De gewasbeschermingsindustrie innoveert aan een hoog tempo: 8% van de omzet gaat jaarlijks naar Research & Development. Nieuwe moleculen en nieuwe formuleringen worden ontwikkeld om de impact van de producten op het milieu te verminderen en de veiligheid voor de consument te verhogen.

Dat de veiligheid voor de consument gestegen is, bewijst de PRIBEL-studie (Pesticide Risk Indicator for Belgium) die Phytofar door UGent liet uitvoeren. Uit deze studie blijkt dat de totale negatieve impact sterk gedaald is. De negatieve impact op waterorganismen ging met 20% achteruit. Maar ook de mogelijk nadelige gevolgen voor de gebruiker daalden met 55% . Voor de bijen is in de periode van 2005 tot 2012 deze negatieve impact met maar liefst 60% gedaald.

Dat gewasbeschermingsmiddelen steeds milieuvriendelijker worden, komt door de inspanningen die de overheid en de industrie geleverd hebben. De toxische middelen werden vervangen door minder toxische middelen en er werd zwaar geïnvesteerd in een veiliger gebruik. De grote uitdaging voor de industrie zal erin bestaan middelen op de markt te brengen die alsmaar minder toxisch zijn maar toch dezelfde efficiëntie blijven garanderen.

Vanaf 25 november 2015 hebben de verkopers in de winkelpunten een fytolicentie nodig. Dit is een certificaat dat bewijst dat ze over de juiste kennis rond gewasbeschermingsmiddelen beschikken en dus ook het juiste advies hierover aan de consument kunnen geven. Phytofar en Comeos zullen ook een call center en website voorzien waarmee ze de particulier op een optimale manier adviseren over het correct en veilig gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Read More

Duurzaam schoonmaken: van Charter naar de praktijk

Al sinds 2005 publiceren bedrijven die in de sector van de detergenten actief zijn, elk jaar een rapport over duurzame ontwikkeling. Dit rapport is geïnspireerd op de resultaten van het Charter voor duurzaam schoonmaken. Dit charter werd door onafhankelijke auditeurs gecontroleerd en door meer dan 200 bedrijven ondertekend. Van de 68 Europese productiebedrijven die het charter ondertekenden zijn er 51 actief in België en 31 in het Groothertogdom Luxemburg. In totaal vertegenwoordigen ze meer dan 85% van de detergentenmarkt.

De deelnemende bedrijven hebben procedures rond duurzame ontwikkeling geïmplementeerd en dit doorheen de hele levenscyclus van de producten die ze maken. Daarnaast leveren ze ernstige inspanningen om hun prestaties rond duurzaamheid verder te verbeteren. Elk jaar publiceren ze een set van indicatoren rond duurzame ontwikkeling. In 2012 werden nieuwe criteria voor de producten ingevoerd om zo de relevantie van het charter te vergroten. Meer informatie hierover kan je vinden op www.sustainable-cleaning.com.

Indicatoren van duurzame ontwikkeling – Charter voor duurzaam schoonmaken – uittreksel – Europese cijfers.

products sustainable use sustainable cleaning charter-01

*per geproduceerde ton
**aantal ongevallen ten opzichte van het totale aantal gewerkte uren. Dit cijfer is van toepassing op de bedrijven die het charter ondertekenden en wordt uitgedrukt in 100.000 gewerkte uren/man

Tijdens de acht jaren (2006-2014) dat het charter bestaat, hebben de ondertekenaars zich op vrijwillige basis ingezet. In al die jaren heeft het charter dan ook z’n nut bewezen. Zo daalde de energieconsumptie met 27% en kon de uitstoot van CO2 met 19% verminderd worden. Meer info hierover vind je op deze website.

Read More

Veilig gebruik van haarkleurmidddelen

products sustainable use Ma coloration

Haarkleurmiddelen zijn consumptieproducten die aan strenge regels onderworpen zijn. Aangezien het risico bestaat dat ze tot allergische reacties leiden, is het van groot belang dat ze op een veilige en zorgvuldige manier gebruikt worden. Door een aantal elementaire voorzorgsmaatregelen te nemen, kan het risico echter drastisch verminderd worden. Om de gebruiker hierbij te helpen werd de website www.mijnhaarkleuren.be ontwikkeld. Het is een initiatief van DETIC*, de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voelselketen en Leefmilieu en CRIOC**. Op deze site vind je informatie rond haarkleurmiddelen en tips voor een veilig gebruik van deze producten.
*DETIC : Belgisch- Luxemburgse vereniging van de producenten en verdelers van zepen, cosmetica, wasmiddelen, onderhoudsproducten, hygiëne en toiletartikelen, kleefstoffen, aanverwante producten en uitrusting

**CRIOC: Centre de Recherche et d’Information des Organismes de Consommateurs

Read More

Pictogrammen voor een veilig gebruik van detergenten

Products sustainable use Safe Use Icons_NL

In 2005 creëerde de detergentenindustrie een reeks pictogrammen of safe use icons. Ze worden aangebracht op het label van detergenten en onderhoudsproducten en geven advies over het veilig gebruik van deze producten. Bij elk pictogram hoort ook een beknopt advies. Maar ook zonder dit stukje tekst begrijp je wat deze iconen willen zeggen. De pictogrammen werden namelijk zo ontwikkeld dat er geen woorden nodig zijn om hun boodschap te vatten.

In 2012 werden ze herzien en verder geoptimaliseerd zodat ze nog efficiënter communiceren. Het is de bedoeling dat ze ook bij nieuwe producten heel duidelijk aangeven hoe je die veilig kan gebruiken. Het gaat dan vooral over producten die in de vorm van gel caps of tabletten op de markt werden gebracht. Binnen deze context werd er ook een stewardshipprogramma ontwikkeld. De adviezen die hieruit voortvloeien, moeten systematisch gerespecteerd worden. Op die manier kunnen detergenten – in alle veiligheid – zeer doeltreffend werken.

Links:
http://www.detic.be/content.asp?menu_id=&id=57&langue_id=2
http://nl.cleanright.eu/index.php?option=com_weblinks&catid=43&Itemid=832

Read More