Visie – Products

home > Products > Visie – Products

Duurzame oplossingen en producten ontwikkelen

De sector van de chemie, kunststoffen en farma biedt antwoorden op de mondiale uitdagingen die een groeiende en vergrijzende bevolking met zich meebrengen. Maar ook op de uitdagingen met betrekking tot de verhoogde levensstandaard, de klimaatverandering en grondstoffenschaarste. De chemische en life sciences industrie speelt een cruciale rol bij het ontwikkelen van innovatieve, duurzame oplossingen en producten die deze uitdagingen aanpakken. Innovaties zijn erop gericht om de prestaties van de eindproducten te verbeteren, om de levensduur van producten te verlengen en om het levenscomfort en de gezondheidszorg te verbeteren. Daarnaast werkt de sector nauw samen met andere sectoren om de overgang te maken van lineaire business modellen naar een circulaire economie.

Een kwaliteitsvolle communicatie over gezondheid en veiligheid maakt dat consumenten niet enkel kunnen kiezen welk het meest geschikte product voor een bepaalde toepassing is. Dit soort communicatie leidt er ook toe dat producten op een correcte en veilige manier gemaakt en gebruikt worden. De chemische, kunststoffen en farmaceutische industrie engageert zich ervoor te zorgen
dat de mens en het milieu geen schade ondervinden van de producten waaraan ze blootgesteld worden.

  • Bescherming via wetgeving rond productveiligheid
    essenscia werkt actief mee aan het ontwikkelen en implementeren van een efficiënt regelgevingskader rond productveiligheid. Productwetgeving zou op wetenschappelijke bevindingen moeten gebaseerd zijn en zou tenminste voor alle Europese lidstaten geharmoniseerd moeten zijn. essenscia werkt nauw samen met de autoriteiten, zoals het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen, om de complexe wetgeving in verband met gevarenbeoordeling en de communicatie (CLP) en inzake risicobeoordeling  en -beheer (REACH) in de praktijk om te zetten. Het feit dat de expertise tussen alle industriële spelers, vooral de KMO’s, via de VLARIP en WALRIP opleidingen gedeeld wordt , is een perfect voorbeeld van hun engagement. Gezien al deze inspanningen, is het uitermate belangrijk dat alle ingevoerde producten ook aan de Europese normen voldoen.De sector werkt niet alleen aan het beheersen van risico’s die gepaard gaan met zeer zorgwekkende stoffen. De sector zet zich ook in om duurzamere alternatieven te ontwikkelen.
  • Correct en veilig gebruik van chemische stoffen
    Gezondheids- en veiligheidsinformatie wordt met de afnemers gedeeld via het CLP-etiket dat je op de producten aantreft en via veiligheidsvoorschriften. De industrie geeft ook gedetailleerde informatie aan de autoriteiten. Zo wordt bijvoorbeeld het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen via registratiedossiers geïnformeerd over de stoffen. En Antigifcentra ontvangen uitgebreide informatie over gevaarlijke mengsels.Samen met het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen zet de sector zich in om een instrument te ontwikkelen waarmee consumenten geïnformeerd kunnen worden over de registratie van stoffen. Dit kadert binnen het uitrollen van een Globale Product Strategie (GPS).Bovendien is de chemische, kunststoffen en life sciences industrie vastberaden om op basis van verscheidene sectorale initiatieven, de verschillende types gebruikers in te lichten over het juiste gebruik van producten en over de gevaren en risico’s die aan dit gebruik verbonden zijn. Maar ze engageert zich evenzeer om te communiceren over de maatregelen die je kan nemen om deze risico’s te verminderen.