home > Prosperity > Belastingen

Meer dan 4 miljard euro belastingen en heffingen naar de staatskas

  • Ondernemingen uit de chemische industrie en life sciences dragen significant bij tot het budget van de federale, regionale en lokale overheden via de betaling van verschillende belastingen en heffingen. Tegelijk maakt de sector gebruik van subsidies en fiscale stimuli, die vaak samengaan met lange termijn projecten met het oog op de duurzame ontwikkeling van activiteiten van de sector.
  • In 2013 hebben ondernemingen en werknemers van de chemische industrie en life sciences samen voor 4,3 miljard € bijgedragen aan het staatsbudget (na aftrek van subsidies en fiscale incentives). In 2013 vloeide 27% van de toegevoegde waarde van de sector naar het staatsbudget.
  • De belangrijkste tussenkomst komt van de werkgeversbijdrage die betaald wordt door ondernemingen (1,8 miljard € in 2013) ter financiering van het stelsel van de sociale zekerheid in België. Dit bedrag vertegenwoordigt meer dan 40% van de totale netto bijdrage van de sector aan de overheid.
  • De bijna 90.000 werknemers tewerkgesteld in de sector dragen ook bij tot het staatsbudget via de betaling van een werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid (674 miljoen € in 2013) en via de personenbelasting op hun loon (geschat op 1,3 miljard € in 2013).
  • De bedrijfsbelastingen vormen een andere belangrijke bron van inkomsten voor de overheid. Deze bedroegen in totaal 862 miljoen € in 2013. De vennootschapsbelasting op winst bedroeg 445 miljoen euro, dit na aftrek van fiscale incentives in 2013. Bovendien betaalt de sector andere taksen op zijn productieactiviteit voor een bedrag van 177 miljoen € in 2013 (milieutaksen, belastingen op het onroerend goed, enz…). Daarnaast betalen farmaceutische distributeurs een specifieke omzettaks op de verkoop van farmaceutische producten op de Belgische markt (240 miljoen € in 2013).
  • Tegelijk genoot de sector in 2013 van loonlastenverlagingen en subsidies voor een totaal bedrag van 414 miljoen € in 2013, onder meer voor onderzoek & ontwikkeling en ploegenarbeid. Deze maatregelen zijn cruciaal voor het behoud en de versterking van de concurrentiekracht van de sector in België.
  • De sector draagt ook indirect bij tot het overheidsbudget via de betaling van indirecte taksen en diverse meerkosten. Zo betaalt de chemie als energie-intensieve industrie via zijn elektriciteitsfactuur verschillende heffingen op energie zoals de federale bijdrage voor elektriciteit en gas en oplopende meerkosten gelinkt aan hernieuwbare energie. Deze meerkosten werden niet in aanmerking genomen in deze berekening aangezien er geen officiële geconsolideerde data beschikbaar zijn.
  • Kortom, elke werknemer in de chemische industrie en life sciences draagt voor 49.000 € bij aan het staatsbudget vergeleken met 33.000 € in de verwerkende industrie in haar geheel.