home > Prosperity > Innovatie

Besef rond bescherming van innovatie neemt toe

De sector speelt een prominente rol in onderzoek en ontwikkeling. De innovatie-output kan onder meer gemeten worden aan de hand van het aantal octrooien. Octrooien (of patenten) zijn bovendien een essentieel middel voor de bescherming van uitvindingen die leiden tot nieuwe producten en processen. In 2014 werden er in België globaal genomen 1.900 octrooien aangevraagd bij het Europees octrooibureau of 182 octrooien per miljoen inwoners. Met dit resultaat bekleedt België inzake het aantal octrooien per capita de 8ste plaats op de wereldranglijst.

Nog belangrijker is het aantal aangevraagde octrooien dat uiteindelijk toegekend is. De laatste jaren is dit stelselmatig gestegen. Ook op dat vlak blijft de chemische, kunststoffen en life sciences industrie een toonaangevende sector in België. Zo werden in 2014 niet minder dan 258 octrooien toegekend in de toepassingsgebieden van chemie, farma en biotech. De sector is daarmee goed voor meer dan één derde van het totaal aantal octrooien toegekend aan België door het Europees octrooibureau.

Om innovatie te stimuleren en nog beter te beschermen heeft essenscia in 2011 samen met de FOD Economie de Octrooicel opgericht. Dit is een permanent contactpunt waar ondernemingen, in het bijzonder KMO’s, terecht kunnen met al hun vragen over intellectuele eigendomsrechten. De strategische focus op innovatie is de beste garantie om de toekomst van de sector te verankeren.

Positie Land Aantal ingediende octrooiaanvragen* Ratio per miljoen inwoners
1 Zwitserland 6.833 847,6
2 Finland 2.193 416,2
3 Nederland 6.844 405,5
4 Zweden 3.837 394,6
5 Denemark 1.973 354,3
6 Duitsland 25.621 316,3
7 Oostenrijk 1.963 238,7
8 België 1.900 181,8
9 Japan 22.018 173,2
10 Frankrijk 10.557 159,3

* octrooien aangevraagd bij het Europees octrooibureau

Initiatieven van de sector

De duurzame resultaten van FISCH

innovatie FISCH-01

innovatie FISCH-02

FISCH, Flanders Innovation Hub for Sustainable Chemistry, is een publiek-private samenwerking tussen de sector van de chemie en life sciences, de Vlaamse overheid en Vlaamse kennisinstellingen. De missie van FISCH is het identificeren, stimuleren en katalyseren van innovaties die duurzame chemie in Vlaanderen mogelijk maken. Om de missie te realiseren, ondersteunt FISCH bedrijven bij het initiëren en implementeren van innovatieprojecten.

Vanuit de bedrijven werden er – in overleg met de kennisinstellingen – vier Strategische Innovatieprogramma’s geïdentificeerd. Deze programma’s hebben als doelstelling een duurzame chemie binnen de sector in Vlaanderen te verankeren en te versterken. Het gaat over deze programma’s: ‘Renewable Chemicals’, ‘Process Intensification’, ‘Sidestream Valorization’ en ‘Advanced Sustainable Products’.

Binnen het kader van deze innovatieprogramma’s ondersteunt FISCH kleine, middelgrote en grote ondernemingen en kenniscentra bij het definiëren, opzetten en uitvoeren van innovatieprojecten. Concreet betekent dit dat FISCH helpt bij het identificeren van innovatiemogelijkheden, het aanreiken van specifieke kennis, het samenbrengen van mogelijke partners, het ondersteunen bij de aanvraag en uitvoering van projecten, het vergroten van de kans op goedkeuring door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), het faciliteren van subsidies, het verlenen van toegang tot infrastructuur en – niet te vergeten – het toetreden tot een waardevol netwerk van ondernemingen die in een samenwerkingsverband willen innoveren.

Deze manier van werken draagt bij tot de realisatie van de twee strategische doelstellingen van FISCH: het opzetten van nieuwe waardeketens die aansluiten bij de thema’s van de innovatieagenda van FISCH én het ontwikkelen van collectieve en coöperatieve competenties die duurzame chemie bevorderen.

Tijdens de eerste drie jaar dat FISCH actief was, werden meer dan 20 projecten opgezet. Samen zullen zijn een economische meerwaarde van bijna 400 miljoen euro realiseren.

Read More

essenscia zet duurzame innovaties in de verf met de essenscia Innovation Award

Innovatie Innovation Award   Innovatie Innovation Award-02

Essenscia organiseert tweejaarlijks de uitreiking van de essenscia Innovation Award. Het opzet van deze prijsuitreiking? Dit is een ideale gelegenheid om de beste innovatieprojecten uit de sector in de schijnwerpers te zetten en innovatieve projecten binnen de sector bij een ruimer publiek bekend te maken.

De ingediende projecten worden beoordeeld door een jury die voorgezeten wordt door François Cornélis, gewezen vicepresident van Total. Verder bestaat de jury uit Koenraad Debackere, (managing director van KU Leuven Research & Development), Benoît Gailly (hoogleraar innovatiemanagement aan de UCL), Rik Vanpeteghem (CEO van Deloitte Belgium) en Yves Verschueren (gedelegeerd bestuurder van essenscia).

Er zijn een aantal criteria waaraan de voorstellen die ingediend worden, moeten voldoen.

Zo moet het project

  • een duidelijk verband hebben met chemie, kunststoffen en life sciences;
  • een maatschappelijke uitdaging aanpakken en bijdragen tot een duurzame toekomst;
  • over een strategie beschikken waarmee de intellectuele eigendom beschermd wordt;
  • (Dit kan via een patentendossier, registratie van een handelsmerk, merkbescherming, vertrouwelijkheidsovereenkomsten of andere beschermende maatregelen.)
  • liefst een industriële uitvoering in België krijgen of minstens een waardecreatie voor de Belgische economie kunnen voorleggen;
  • uiteraard een uniek karakter hebben.

De prijsuitreiking van de tweede editie vond plaats op 3 december 2014 in het Paleis der Academiën in Brussel. De uitreiking gebeurde in het bijzijn van alle deelnemende bedrijven en van Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Astrid. De winnaar van deze editie was Agfa Graphics. Zij ontvingen naast de essenscia Innovation Award ook een cheque ter waarde van 30.000 euro.

Read More

Octrooicel maakt bedrijven wegwijs in wetgeving rond intellectuele eigendom

innovatie octrooicel

 

Dagelijks ontwikkelen Belgische chemie- en farmabedrijven innovatieve producten die inspelen op de uitdagingen in onze samenleving. Het toont aan hoe gedreven onze sector is om via onderzoek en ontwikkeling te innoveren. Deze innovatie is essentieel om de wereldwijde concurrentiekracht van onze ondernemingen op peil te houden.Omdat het voor innoverende bedrijven cruciaal is om hun intellectuele eigendom te beschermen en te valoriseren, richtte essenscia vijf jaar geleden de octrooicel op. Deze cel kon tot stand komen dankzij de steun van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie. De doelstelling bestaat erin bedrijven wegwijs te maken in de complexe reglementering rond ‘intellectual property’.

De bedrijven van de sector kunnen terecht bij de octrooicel voor

  • vragen rond intellectuele eigendom;
  • advies over het verkrijgen en gebruiken van intellectuele eigendom;
  • informatie over innovatieve technologieën en trends in de chemiesector.

De octrooicel is méér dan een informatiepunt. Jaarlijks organiseert de octrooicel een reeks van gevarieerde en interactieve seminaries. Verschillende experten behandelen een thema vanuit de invalshoek van de chemische industrie, kunststoffen en life sciences. Er komen onderwerpen aan bod zoals het verduurzamen van de bedrijfsstrategie door innovaties wettelijk te beschermen, het afdwingen van octrooirechten, het unitair octrooi, bedrijfsgeheimen …

Jaarlijks bereikt de octrooicel met deze gratis infosessies zo’n 120 innovatie- en onderzoeksexperts en juristen. Meestal komen zij uit de wereld van de KMO’s. Wilt u ook graag deelnemen? Meer informatie vindt u op www.essenscia.be/octrooicel.

Read More