home > Prosperity > Rendabiliteit

Gezonde financiële toestand ondanks verhoogde kosten

  • De chemie en life sciences hebben een globaal gezonde financiële structuur. Het nettorendement op het eigen vermogen van de sector bedroeg de laatste 10 jaar gemiddeld 8%. In 2013 daalde deze ratio weliswaar tot 4% in een minder gunstige macro-economische context, maar bleef structureel hoger dan een risicoloos rendement op lange termijn staatsobligaties. De daling na 2010 is onder meer te wijten aan stijgende grondstoffen- en energieprijzen enerzijds, en de forse vermindering van financiële en/of uitzonderlijke opbrengsten bij een aantal grote ondernemingen anderzijds. De rentabiliteitsratio voor de chemie en farma (uitgedrukt op basis van de mediaanwaarde) steeg echter in 2013, als we de impact van de extreme waarden bij een aantal grote ondernemingen buiten beschouwing laten.
  • De financiële rentabiliteit wordt onder meer beoordeeld op basis van de nettorentabiliteit van het eigen vermogen: dit is het rendement dat, na aftrek van alle kosten en belastingen, de aandeelhouders toekomt. Deze ratio meet de opbrengst van het kapitaal dat in de onderneming geïnvesteerd werd. Over een voldoende lange periode moet de rentabiliteit van het eigen vermogen hoger uitkomen dan een lange termijn staatsbelegging (OLO 10 jaar). Dat verschil noemt men de risicopremie.