Back to all initiatives

DetNet, het Detergent Industry Network voor CLP-classificatie, is een collectieve sectorbenadering die ontwikkeld en gestuurd wordt door A.I.S.E. en haar netwerk van nationale verenigingen zoals DETIC, in dialoog met stakeholders om detergenten en schoonmaakproducten te classificeren en te labelen volgens hun effecten op de huid en de ogen.

De globale doelstelling van DetNet bestaat erin producenten en leveranciers van detergenten en schoonmaakproducten toegang te geven tot gedeelde testgegevens en de mening van experts. Op die manier kan er een wetenschappelijk gebaseerd proces worden uitgewerkt voor de classificatie van producten wat hun effect op de huid/ogen betreft, en dat ligt volledig in lijn met de CLP-principes. DetNet bouwt voort op de ‘overbruggingsprincipes’ van de CLP-reglementering door bedrijven met een bepaald ongetest mengsel de mogelijkheid te bieden het te classificeren door het te vergelijken met gelijkaardige geteste mengsels, namelijk referentieformuleringen uit de database.

Momenteel hebben bijna 150 bedrijven zich aangesloten bij DetNet, waardoor er een databank kon worden opgebouwd van meer dan 200 referentieformuleringen. Geteste mengselsamenstellingen worden daarbij ter beschikking gesteld van classificatie-experts van bedrijven. Eind 2020 werden er met DetNet meer dan 1.740 producten geclassificeerd. Een heus succesverhaal dus waardoor tal van producten een adequater CLP-label op basis van grondige testgegevens, maar ook een echte toegevoegde waarde kregen voor de consument.

http://www.det-net.eu/