The Global Goals

Op welke manier draagt de Belgische sector van de chemie, kunststoffen en life sciences bij tot de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties?

essenscia en de bedrijven uit de chemie, kunststoffen en life sciences industrie in België zijn vastberaden om een cruciale rol op te nemen in het behalen van alle Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. Alleen samen met regeringen, sociale partners, ngo’s en andere maatschappelijke actoren (SDG 17) en binnen een democratische, stabiele en goed functionerende institutionele context (SDG 16) kunnen we slagen in onze transitie naar een duurzame toekomst. En dat met behoud van ons vermogen als economische actoren om bij te dragen aan het welzijn van de samenleving, en terwijl we opereren binnen de veilige ecologische grenzen van onze planeet (SDG 6, SDG 13, SDG 14, SDG 15).

Ontdek hieronder hoe de chemie, kunststoffen en life sciences sector in België bijdraagt aan elk van de 17 SDG’s.

Klik op de afbeelding om te vergroten

Deze figuur toont de verbanden tussen de indicatoren, initiatieven en uitdagen die in dit rapport zijn opgenomen en de SDG’s van de Verenigde Naties. Sommige SDG’s komen uitgebreider aan bod dan andere, maar bijna allemaal zijn ze op de een of andere manier vertegenwoordigd: via een uitdaging voor de sector, een materiële indicator of een best practice van een sectorbedrijf of van de sectorfederatie zelf.

We zijn ervan overtuigd dat onze belangrijkste bijdrage – via onze innovaties, technologieën en producten – in de volgende domeinen ligt:

De indicatoren geven vooral de prestaties weer van de productievestigingen in België waarvoor (hoofdzakelijk) openbare gegevens beschikbaar zijn. In dit deel lichten we ook de rol toe van de producten die gemaakt zijn van chemische stoffen, mengsels van chemische stoffen of chemische materialen zoals kunststoffen, en de rol die ze in de maatschappij spelen.

Beëindig armoede overal en in al haar vormen

De sector van de chemie, kunststoffen en life sciences draagt in grote mate bij tot de Belgische welvaart. Met meer dan 95.000 directe en 220.000 indirecte banen alsook een derde van de totale Belgische export biedt de sector een groot aantal mensen en gezinnen koopkracht en toegang tot economische middelen. In 2019 was de sector goed voor een toegevoegde waarde van bijna 21 miljard euro en droeg hij meer dan 5 miljard euro bij aan de Belgische staatskas

Zowel arbeiders als bedienden en zowel mannen als vrouwen zijn goed vertegenwoordigd in de sector. Met tal van trainingscentra en in nauwe samenwerking met relevante partners streeft de sector er ook naar om jobs toegankelijker te maken voor meer kwetsbare groepen in de samenleving.

Beëindig honger, bereik voedselzekerheid en verbeterde voeding en promoot duurzame landbouw

Om te voldoen aan de basisvoedselbehoeften van een groeiende wereldbevolking, is het van essentieel belang om de opbrengsten van de landbouwproductie op een duurzame manier te verhogen. Producten van de chemie-industrie spelen een cruciale rol in een duurzame plaagbestrijding met fytofarmaceutische producten, in de verbetering van de gewasopbrengst met meststoffen met langzame afgifte, en in de verrijking van de grond met essentiële voedingsstoffen.

Dankzij de innovaties in de sector stijgt de voedingswaarde van ons voedsel, waardoor de voedingstoestand bij groepen met een laag inkomen verbetert. Biotechnologie maakt de ontwikkeling mogelijk van planten die beter bestand zijn tegen extreme droogte of insecten.

Kunststofverpakkingen beschermen niet alleen vers, bewerkt en bereid voedsel en dranken, maar verlengen ook de houdbaarheid ervan en voorkomen op die manier voedselverspilling.

Verzeker een goede gezondheid en promoot welzijn voor alle leeftijden

De Belgische farma-industrie is wereldleider wat de ontwikkeling van medische doorbraken betreft. Toonaangevende R&D-centra werken nauw samen met de academische wereld om nieuwe medicijnen, vaccins, behandelingen en diagnoses te ontwikkelen die miljoenen levens kunnen redden.

Chemie speelt een belangrijke rol in het waterbeheer en de zuivering van vervuild water tot schoon en veilig drinkwater om zo de consument te beschermen tegen ziektes. Drinkwater wordt veilig via kunststofbuizen naar verder afgelegen plaatsen vervoerd.

De chemie, kunststoffen en life sciences industrie heeft één van de laagste percentages van beroepsziekten van de hele productiesector. De sector investeert sterk in de implementatie van REACH en andere wetgevingen op het vlak van productbeleid. essenscia leidt haar leden bovendien op om – zowel voor haar werknemers als voor downstream gebruikers, waaronder de consument – de blootstelling aan chemische stoffen tot een minimum te beperken, en ze houdt haar leden up-to-date over duurzaam portefeuillebeheer als middel om de portefeuille van ondernemingen actief te sturen in de richting van algemeen betere milieu- en duurzaamheidsprestaties, bovenop de wettelijke verplichtingen, en zo te streven naar een voortdurende vermindering van de blootstelling, bovenop een veilig gebruik.

Hoewel de productie-index de voorbije decennia aanzienlijk bleef stijgen, zijn de verzurende en organische emissies in de lucht en het water tot een recorddieptepunt gezakt.

Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor iedereen

Lid-bedrijven investeren massaal in opleiding en programma’s voor levenslang leren voor hun werknemers. Het sectorale opleidingsfonds Co-valent biedt een brede waaier aan professionele opleidingen aan voor bedrijven uit de sector en heeft geïnvesteerd in gespecialiseerde opleidingscentra voor de sector van de chemie, kunststoffen en life sciences.

De sector geeft ook beroepsopleidingen aan werklozen, waardoor hun vaardigheden en competenties worden verrijkt en ook voldaan wordt aan de opleidingsnoden van de industrie. Daarnaast werkt essenscia nauw samen met opleidingspartners en instellingen om STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) te promoten en zo jong talent aan te trekken.

essenscia deelt best practices en informatie over chemische veiligheid en verstrekt opleidingen om de milieu-, gezondheids-, productveiligheids- en procesveiligheidspraktijken te verbeteren doorheen de hele waardeketen.

In een wereld die snel verandert, evolueren de vereiste competenties voortdurend. Daarom onderzocht Co-valent de veranderingen in benodigde competenties en begeleidt het werknemers en bedrijven uit de sector om proactief maatregelen te nemen om zich tijdig aan te passen.

Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes

Bedrijven uit de sector selecteren werknemers op basis van hun kwaliteiten, ervaring en competenties en geven daarbij iedereen gelijke kansen.

In de chemie, kunststoffen en life sciences industrie bestaat 28,7% van het volledige personeelsbestand uit vrouwen. Een percentage dat consequent hoger ligt dan in de rest van de producerende industrie (23,2%). Sinds 2000 stijgt het aantal vrouwelijke werknemers in de sector gestaag.

Bijna de helft van alle onderzoekers in de sector van de chemie en life sciences zijn bovendien vrouwen.

Verzeker toegang en duurzaam beheer van water en sanitatie voor iedereen

Chemie speelt een belangrijke rol in het waterbeheer en de zuivering van vervuild water tot schoon en veilig drinkwater om zo de consument te beschermen tegen ziektes. Het wijdverspreide gebruik van ontsmettingsmiddelen op basis van chloor is een belangrijke volksgezondheidsmaatregel die de blootstelling aan schadelijke ziektekiemen aanzienlijk beperkt. Drinkwater wordt via kunststofbuizen veilig naar verder afgelegen plaatsen vervoerd, zonder dat deze waardevolle hulpbron verloren gaat.

Omdat de industrie een grote waterverbruiker is, investeert ze om de druk op kwaliteitswaterbronnen te verlagen door watercircuits te sluiten en door te kiezen voor een optimaal gebruik van oppervlaktewater. Bovendien is de sector gestart met een Lerend Netwerk Water om in kaart te brengen hoe sectorbedrijven nog meer water kunnen besparen.

De chemie, kunststoffen en life sciences industrie heeft haar productieprocessen drastisch verbeterd om de impact ervan op de waterkwaliteit te verkleinen.

Verzeker toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie voor iedereen

De chemiesector is zowel een belangrijke energieverbruiker voor zijn productieprocessen, als een leverancier van oplossingen die de opwekking van schone energie en de vermindering van het energieverbruik elders in de samenleving mogelijk maakt.

Op zijn eigen productiesites heeft de sector zijn energie-efficiëntie verbeterd en zijn gebruik van hernieuwbare energiebronnen vergroot. De sector investeert ook voortdurend in onderzoek en ontwikkeling om oplossingen voor morgen te vinden die tegemoetkomen aan de nood aan permanente en grote hoeveelheden klimaatneutrale energie. Zo kan de sector zijn oplossingen blijven aanbieden en blijven bijdragen tot de welvaart.

De chemie-industrie speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van hernieuwbare energieoplossingen. Baanbrekende technologieën op het vlak van energieopwekking (wind- of zonne-energie), energieopslag (batterijtechnologieën, waterstof) of voor de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen hangen allemaal af van innovaties uit de sector om efficiënter en betaalbaarder te worden, en op grotere schaal toegepast te  kunnen worden.

Lichtgewicht composietmaterialen op basis van kunststoffen maken de ontwikkeling mogelijk van elektrische en/of uiterst energie-efficiënte wagens, bussen, vrachtwagens en vliegtuigen die minder brandstof verbruiken en minder uitstoot produceren. Innovaties op het vlak van banden en benzine- en dieseladditieven dringen het brandstofverbruik verder terug. Isolatiematerialen en isolerende raamprofielen op basis van polymeren verminderen het energieverbruik van woonruimtes en huishoudtoestellen aanzienlijk.

Dankzij de chemie-industrie kunnen er wasmiddelen worden ontwikkeld die enzymen bevatten, waardoor zowel de wastemperatuur als het waterverbruik verlaagd kunnen worden. Ook de hoeveelheid elektriciteit die nodig is per wasbeurt daalt hierdoor met 30 procent.

Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen

Sinds 2001 is de economische groei en productiviteit in sector van de chemie, kunststoffen en life sciences ontkoppeld van impact op het milieu, wat zorgde voor duurzame economische groei en kwaliteitsjobs.

Met alle ontwikkelingen in de transitie naar een circulaire economie, zal de grondstoffenefficiëntie blijven stijgen en de huidige goede cijfers gaan overtreffen. De sector investeert voortdurend in technologieën om zijn energie- en grondstoffenefficiëntie te verbeteren. Er worden alternatieven gezocht voor fossiele grondstoffen door te investeren in biogebaseerde grondstoffen en het gebruik van gerecycleerde kunststoffen.

De industrie is een belangrijke werkgever, die aantrekkelijke salarissen, een stabiel sociaal klimaat en veilige werkomstandigheden aanbiedt. Het aantal beroepsziektes behoort tot de laagste percentages in de producerende industrie. essenscia deelt bovendien best practices  en informatie over chemische veiligheid en organiseert opleidingen om de milieu-, gezondheids-, productveiligheids- en procesveiligheidspraktijken te verbeteren doorheen de hele waardeketen.

95 procent van alle geproduceerde goederen – van textiel tot elektronica en auto’s – komt in aanraking met chemie. De chemie-industrie heeft dan ook een vermenigvuldigingseffect op de jobcreatie en de duurzame economische groei.

Heel wat bedrijven uit de sector hebben gedragscodes uitgewerkt om hun werknemers te adviseren over onder andere concurrentie en anticorruptiewetgeving. Steeds meer leveranciers worden ook verplicht dergelijke codes te onderschrijven en er worden duurzame inkoopprocedures toegepast.

Aangezien de sector voortdurend nood heeft aan nieuw talent, wordt er geïnvesteerd in tal van initiatieven om jonge mensen te overtuigen een STEM-opleiding te volgen en om hen aan te trekken.

Bouw veerkrachtige infrastructuur, bevorder inclusieve en duurzame industrialisering en stimuleer innovatie

De chemie, kunststoffen en life sciences industrie is veruit één van de belangrijkste bijdrager aan de Belgische economie en welvaart. Ze trekt voortdurend nieuwe investeringen aan dankzij haar unieke positie, haar interconnectie met andere industriële clusters, haar focus op innovatie en samenwerking met de academische wereld.

Chemie maakt de ontwikkeling van duurzame infrastructurele en bouwoplossingen mogelijk (kunststofbuizen, isolatie, vloer, dichtingsmiddelen, kleefstoffen, verf, …). Door haar producten en technologieën die de energie-efficiëntie vergroten en de uitstoot van broeikasgassen verminderen, helpt de industrie milieuvriendelijke, duurzame leefruimtes en groene stedelijke mobiliteitsoplossingen te creëren.

essenscia ging publiek-private samenwerkingen aan zoals BlueChem, de incubator voor duurzame chemie, om innovatie te stimuleren en kleine en middelgrote ondernemingen die investeren in duurzame chemieoplossingen te steunen. Het aandeel van de KMO’s in de sector schommelt momenteel rond de 60%. Ze spelen bovendien een erg belangrijke rol om aansluiting te vinden met grotere, vaak multinationale bedrijven in de sector.

Dring ongelijkheid in en tussen landen terug

De chemie, kunststoffen en life sciences industrie ijvert voor en bevordert sociale en economische inclusie, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, etniciteit, godsdienst of andere statussen.

Individuele bedrijven uit de sector selecteren werknemers op basis van hun kwaliteiten, ervaring en competenties en geven iedereen daarbij gelijke kansen.

Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam

De producten die aangeboden worden door de chemie industrie, spelen een cruciale rol in de verbetering van de voedselvoorziening, de gezondheidsvoorzieningen en de huisvesting.

De bouwsector in België staat voor een uitdaging van formaat: voldoen aan de energievereisten en zijn impact op het klimaat beperken. Bouwproducten zoals isolatieplaten, buizen en hulpstukken, raamprofielen en dakbedekking op basis van kunststoffen zijn van essentieel belang voor duurzame constructies die zo weinig mogelijk energie verbruiken en een goed waterbeheer kunnen voorleggen.

De sector draagt bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit dankzij de ontwikkeling van verf op waterbasis en coatings die de lucht zuiveren of historische gebouwen beschermen.

De doorgedreven verstedelijking in België vereist maatregelen om de nadelige invloed van steden op het milieu te verminderen. Producten uit de sector van de chemie en kunststoffen worden gebruikt om slimme mobiliteitsoplossingen te ontwikkelen, zoals lichtgewicht auto’s, openbaar vervoer, elektrische fietsen en steps, … Bedrijven moedigen hun werknemers aan om van vervoerswijze te veranderen door van de wagen over te stappen naar andere, duurzame vervoersmiddelen.

Verzeker duurzame consumptie- en productiepatronen

De chemie, kunststoffen en life sciences industrie ondersteunen in haar transitie naar een circulaire economie is een strategische prioriteit voor essenscia. Zowel voor kunststofmaterialen als voor de hele sector worden circulaire bedrijfsmodellen getest en wordt er geïnnoveerd.

Met initiatieven zoals Responsible Care®, VLARIP, WALRIP en de Process Safety Academy engageert essenscia zich om een veilig en verantwoord gebruik en verwerking van chemicaliën te bevorderen, zowel in de productiesites zelf als in de hele bevoorradingsketen. De sector streeft ernaar zijn prestaties op het vlak van milieu, gezondheid, veiligheid en beveiliging blijvend te verbeteren.

De industrie investeert sterk om haar impact op het milieu te verminderen en de energie- en grondstoffenefficiëntie te maximaliseren. Haar nauwe interconnecties met de haven van Antwerpen en andere industriële zones door middel van een uitgebreid en transnationaal pijpleidingennetwerk maken een veilig en duurzaam transport mogelijk. De chemische clusters rond Antwerpen, Gent en Feluy creëren een ware industriële symbiose, waarbij zij- en afvalstromen van één productie-eenheid als waardevolle grondstof worden gebruikt door een andere productiesite. Op die manier wordt de echte waarde van de materialen benut.

Kunststofverpakkingen beschermen niet alleen vers, bewerkt en bereid voedsel en dranken, maar verlengen ook de houdbaarheid ervan en voorkomen op die manier voedselverspilling.

De sector verbindt er zich toe zijn afvalproductie verder te verminderen aan de hand van afvalpreventieplannen voor verpakkingen, het gebruik van herbruikbare verpakkingen en een betere recyclage.

Met de tweejaarlijkse publicatie van haar duurzaamheidsrapport promoot essenscia duurzame praktijken en deelt de sectorfederatie relevante informatie met haar stakeholders. Aan de hand van verschillende werkgroepen faciliteer essenscia ook uitwisselingen van best practices onder haar leden.

Onderneem dringend actie om de klimaatverandering en haar impact te bestrijden

De chemiesector is zowel een grote uitstoter van broeikasgassen door zijn productieprocessen, als een belangrijke leverancier van oplossingen die de vermindering en een slim beheer van de CO2 mogelijk maken in de samenleving.

Sinds 1995 zijn de broeikasgasemissies van de chemie, kunststoffen en life sciences industrie meer dan gehalveerd in België, terwijl in dezelfde periode de productievolumes bijna verdriedubbeld zijn. Deze overduidelijke ontkoppeling van productie en uitstoot is onder andere het resultaat van investeringen om minder energie of andere energiebronnen te gebruiken, gelijktijdig met het verder verbeteren van de energie-efficiëntie van de chemische productieprocessen.

De chemie-industrie heeft niet alleen de broeikasgasuitstoot van haar productiefaciliteiten aanzienlijk verminderd, ze investeert ook in tal van innovatietrajecten in de strijd tegen de klimaatverandering, waarbij verschillende acties tegelijkertijd zullen moeten ondernomen worden.

Momenteel wordt de afvang en het gebruik van koolstofdioxide en koolstofmonoxide (Carbon Capture and Utilisation of CCU) als grondstoffen voor innovatieve nieuwe chemie volop onderzocht. We zijn er immers van overtuigd dat we CO2 op een slimme, circulaire manier kunnen benutten door het te beschouwen als een waardevolle en herbruikbare grondstof die kan worden beheerd zonder het klimaat te beïnvloeden. Er is verder onderzoek en ontwikkeling nodig, maar er zijn al pioniersprojecten lopend. Als bijkomende maatregel wordt ook koolstofafvang en -opslag (Carbon Capture and Storage of CCS) onderzocht als snellere methode om op kortere termijn broeikasgasuitstoot in de atmosfeer aanzienlijk te beperken.

Transport en huisvesting zijn de twee grootste bijdragers tot de klimaatverandering die momenteel niet gereguleerd worden door het Europese ‘Emissions Trading System’ (ETS). De producten van de chemie-industrie vormen een belangrijke hefboom in de verduurzaming van de transport- en bouwsector. Op die manier wordt er veel meer broeikasgasuitstoot vermeden tijdens de levenscyclus van chemische producten dan er werd uitgestoten tijdens hun productiefase.

Lichtgewicht composietmaterialen op basis van kunststoffen maken de ontwikkeling mogelijk van elektrische en/of uiterst energie-efficiënte wagens, bussen, vrachtwagens en vliegtuigen die minder brandstof verbruiken en minder uitstoot produceren. Innovaties op het vlak van banden en benzine- en dieseladditieven dringen het brandstofverbruik verder terug. Bouwproducten zoals isolatieplaten, raamprofielen en dakbedekking op basis van kunststoffen zijn van essentieel belang voor duurzame constructies die zo weinig mogelijk energie verbruiken.

De chemie-industrie speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling van hernieuwbare energieoplossingen. Baanbrekende technologieën op het vlak van energieopwekking (wind- of zonne-energie), energieopslag (batterijtechnologieën, waterstof) en de ontwikkeling van alternatieve brandstoffen hangen allemaal af van innovaties uit de sector om efficiënter, betaalbaarder en op grotere schaal toepasbaar te worden.

Behoud en maak duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene hulpbronnen voor duurzame ontwikkeling

De chemie, kunststoffen en life sciences industrie zet zich in om waardevolle mariene ecosystemen te behouden. Ongecontroleerde lekkages van afval in bepaalde delen van de wereld en emissies naar water tasten deze ecosystemen momenteel aan.

Met zijn vrijwillige initiatief Responsible Care streeft de sector naar voortdurende verbetering die resulteert in een betere kwaliteit van het afvalwater en minder uitstoot van stikstof en fosfor naar het water.

Zwerfvuil op zee is een wereldwijde uitdaging die de oceanen bedreigt en wordt voornamelijk veroorzaakt door een onverantwoord en inadequaat afvalbeheer in bepaalde werelddelen. De trajecten en bronnen van deze vervuiling begrijpen is belangrijk om doeltreffende maatregelen te kunnen treffen. De chemie sector heeft zijn verantwoordelijkheid opgenomen en werkt mee aan oplossingen voor dit probleem.

De kunststoffenproducenten en -verwerkers nemen deel aan het Operation Clean Sweep-programma om verlies van kunststofkorrels in het milieu te vermijden tijdens hun eigen productie- en verwerkingsfases. De sector moedigt ook andere stakeholders aan om kunststofkorrels op een veilige en verantwoorde manier te gebruiken en te verwerken.

Bedrijven uit de sector nemen bovendien deel aan afvalopruimingsacties, terwijl multinationale bedrijven zich engageren in de ‘Global Alliance to End Plastic Waste’ om landen met ontoereikende en inefficiënte afvalbeheersystemen te helpen een significante vooruitgang te boeken en zo te vermijden dat kunststofafval in de oceanen en rivieren zou terecht komen. De sector pleit voor een wereldwijd ‘Zero Plastics to Landfill’-beleid, zodat kunststoffen niet langer in het milieu terechtkomen, maar hergebruikt worden als waardevolle grondstof in een circulaire economie.

Een wereld zonder kunststof is noch wenselijk, noch duurzaam. Kunststoffen zijn immers veelzijdige materialen met verschillende functies naargelang hun samenstelling. Dat resulteerde in de ontwikkeling van een brede waaier aan duurzame oplossingen op basis van kunststoffen, vaak ter vervanging van minder duurzame materialen.

Bescherm, herstel en bevorder het duurzaam gebruik van ecosystemen op het vasteland, beheer bossen duurzaam, bestrijd woestijnvorming, stop landdegradatie en draai het terug en roep het verlies aan biodiversiteit een halt toe

Elke activiteit van de mens heeft een impact op het ecosysteem door veranderingen in landgebruik. In een welvarende maatschappij is de bescherming en het herstel van habitats dan ook voor iedereen van essentieel belang.

Aan de hand van een brede waaier aan producten draagt de sector van de chemie en life sciences bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen.

Zo spelen de producten van de sector een cruciale rol in de recyclage en grondstoffenefficiëntere productie van papierenproducten, waardoor de nood aan nieuwe houtpulp daalt.

In de landbouw helpt een duurzaam gebruik van chemische meststoffen om het gehalte aan nutriënten in de bodem die na jarenlange teelt verloren zijn gegaan, te herstellen. Het is dus een manier om landdegradatie te stoppen en om te keren.

Innovatieve biotechnologieën maken de ontwikkeling mogelijk van planten die beter bestand zijn tegen extreme droogte, en helpen zo woestijnvorming te bestrijden. Biotechnologie verbetert ook de weerstand van planten tegen insecten, en vermijdt of beperkt tegelijkertijd het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Op kleinere schaal en in nauwe samenwerking met lokale gemeenschappen helpen bedrijven uit de sector om de biodiversiteit op hun eigen productiesites op de meest uiteenlopende manieren te behouden.

Bevorder vreedzame en inclusieve samenlevingen met het oog op duurzame ontwikkeling, verzeker toegang tot justitie voor iedereen en bouw op alle niveaus doeltreffende, verantwoordelijke en toegankelijke instellingen uit

Als sectorfederatie voor de chemie, kunststoffen en life sciences industrie handelt essenscia altijd met een langetermijnvisie voor ogen, en voor wat in het beste belang is voor onze sector en de maatschappij waarin wij actief zijn. De federatie doet dit bovendien in alle openheid en met alle respect. Door nauw samen te werken met overheden, instellingen, downstream gebruikers, andere industrieën en alle relevante stakeholders delen we onze kennis en streven we ernaar om het chemisch en afvalbeheer te verbeteren doorheen de bevoorradingsketens.

essenscia juicht een Europese wetgeving inzake chemicaliën toe die een hoog veiligheidsniveau biedt op basis van risicobeoordelingen en zo een veilig gebruik doorheen de waardeketen mogelijk maken. Aangezien 95% van alle producten op de EU-markt een link hebben met chemicaliën of chemische processen zijn een goed beheer en sterke instellingen cruciaal om de sector een ‘level playing field’ te bieden voor zijn activiteiten. Even belangrijk blijft het om de beslissingen van die Europese instellingen te respecteren en ze in heel Europa te implementeren en uit te voeren.

Heel wat bedrijven uit de sector hebben gedragscodes uitgewerkt om hun werknemers te adviseren over onder andere concurrentie en anticorruptiewetgeving. Steeds meer leveranciers worden ook verplicht dergelijke codes te onderschrijven en er worden duurzame inkoopprocedures toegepast.

Versterk de implementatiemiddelen en revitaliseer het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling

essenscia en haar lid bedrijven engageren zich om sterke en inclusieve partnerschappen uit te bouwen met hun stakeholders. De sectorfederatie werkt nauw samen met de onderwijsactoren en neemt het voortouw van de promotie van STEM-onderwijs en duaal leren, waarbij de industrie studenten stageplaatsen aanbiedt. Zo werkt essenscia al jarenlang samen met de wetenschapscentra Technopolis en Sparkoh! om wetenschap en technologie populair te maken bij jongeren.

In haar activiteiten pleit essenscia voor een evenwichtige aanpak die tijdens het besluitvormingsproces naast de milieu-impact ook rekening houdt met sociale en economische aspecten. essenscia lanceerde als eerste sectorvereniging in Europa haar sectorale duurzaamheidsrapport reeds in 2009 om de integratie van duurzaamheid in de sector te bevorderen en erover te communiceren.

essenscia is een van de stichtende partners van het publiek-private partnerschap Vlaanderen Circulair, dat een circulaire economie nastreeft. Samen met OVAM is de sectorfederatie momenteel  co-trekker van de Werkagenda Chemie/Kunststoffen. De vereniging is ook de grondlegger van de clusterorganisaties Catalisti en GreenWin om open innovatie in duurzame chemicaliën en kunststoffen te ondersteunen door samenwerkingen tussen kleine, middelgrote en grote ondernemingen, universiteiten, onderzoekscentra en overheidsinstanties te bevorderen.

Een van de verbintenissen van het vrijwillige wereldwijde initiatief Responsible Care bestaat uit capaciteitsopbouw door leiderschap vanuit de bedrijven, door zakenpartners te betrekken en door engagementen aan te gaan met stakeholders en de maatschappij. De ICCA (International Council of Chemical Associations) zet zich voortdurend in voor capaciteitsopbouw in Afrika. Met de workshops VLARIP en WALRIP – winnaar van de Europese Responsible Care Award in 2018 – faciliteert essenscia de sectoroverschrijdende uitwisseling van best practices omtrent het veilige gebruik van chemicaliën, zowel door werknemers als door consumenten.

essenscia en de vakbonden, die beide vertegenwoordigd zijn in het sectorale opleidingsfonds Co-valent, steunen de Noord-Zuid-samenwerkingsprojecten van Ondernemers voor Ondernemers. Ook individueel aangesloten bedrijven zijn betrokken bij Noord-Zuid-partnerschapprojecten of sociale inclusieprojecten.