People → 

Verantwoordelijk productbeheer

Pleidooi voor een risico-gebaseerde en wetenschappelijk gefundeerde benadering van productveiligheid

Product stewardship gaat over fabrikanten en downstream gebruikers – ondernemingen of individuele werknemers die chemische stoffen gebruiken – die er zich toe engageren om de impact van hun producten op milieu, gezondheid en veiligheid maximaal te beperken gedurende de hele levensduur van het product, en dit volgens een risico- en op wetenschap gebaseerde benadering. Hoe dat precies gebeurt, is erg uiteenlopend, gaande van de vervanging van de gevaarlijkste stoffen tot een goede veiligheidscommunicatie zodat producten veilig en verantwoord gebruikt kunnen worden op de bedoelde manier. 

In onze moderne, open economie ondergaan chemicaliën een grondige risicobeoordeling vóór ze op de markt komen. De communicatie over veilig gebruik verloopt doorheen de ganse bevoorradingsketen via veiligheidsinformatiebladen en productlabels. Een doeltreffende handhaving verzekert dat de producten die in de Europese Unie op de markt gebracht worden, voldoen aan de hoogste EU-productnormen. 

essenscia werkt actief samen met overheden en andere sectorspelers om een risico-gebaseerd regelgevingskader voor productveiligheid te ontwikkelen en te implementeren. essenscia werkt hiervoor hand in hand met instanties zoals het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) om de ambitieuze wetgeving omtrent gevarenbeoordeling en -communicatie (CLP, Classification, Labelling and Packaging) en risicobeoordeling en -beheer (REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) in de praktijk te brengen. Dit vereist een niet aflatende inzet en een levenslang engagement, bijvoorbeeld wat de kwaliteit en updates van gegevens in de REACH-registratiedossiers betreft bij nieuwe wetenschappelijke informatie en wijzigende technische vereisten.

Via de specifieke opleidingsprogramma’s VLARIP en WALRIP helpt essenscia sectorbedrijven, in het bijzonder kmo’s, met de correcte toepassing van deze complexe CLP- en REACH-wetgevingen voor een veilig gebruik van chemische stoffen. Dit gebeurt door praktijkervaringen en best practices onderling te delen in nauwe samenwerking met experten uit grote chemiebedrijven. Deze unieke opleidingsprojecten werden in 2018 bekroond met de Europese Responsible Care Award

Gezondheids- en veiligheidsinformatie wordt niet alleen gedeeld met rechtstreekse klanten via veiligheidsinformatiebladen en de CLP-labels op producten. Ook de productgroepen Detic en Phytofar van essenscia nemen deel aan tal van programma’s om de consument beter te informeren. De verspreiding van REACH-gevarengegevens en risicoanalyses op de website van het ECHA garanderen nog meer transparantie, en dat niet alleen binnen de bevoorradingsketen, maar ook naar het grote publiek toe. essenscia werkt bovendien nauw samen met het Antigifcentrum, een cruciale organisatie die burgers ondersteunt in geval van incidenten met chemicaliën. 

De overstap naar een circulaire economie vraagt om nog meer transparantie, vooral wat de aanwezigheid van mogelijk zorgwekkende stoffen betreft, voor een adequaat gebruik en efficiënt levenscyclusbeheer van artikelen. essenscia zet zich al actief in om op een haalbare, geschikte en doeltreffende manier de vereiste informatie te verstrekken, zonder administratieve rompslomp te creëren of vertrouwelijke bedrijfsinformatie in het gedrang te brengen. 

De handhaving van de bestaande wetgeving op geïmporteerde artikelen blijft van cruciaal belang om geen streng gereguleerde substanties te importeren via afgewerkte artikelen en de Europese consument en het milieu dus bloot te stellen tijdens het gebruik, het weggooien en het recycleren. Het RAPEX-systeem (Rapid Alert Exchange System voor gevaarlijke non-food producten) toont duidelijk aan dat er meer maatregelen nodig zijn: van de producten die gemeld worden wegens aanwezigheid van verboden chemicaliën (25% van de gemelde producten), respecteren 605 gemelde gevallen de limieten voor gevaarlijke chemicaliën zoals bepaald in REACH niet. Bijna 90% daarvan is afkomstig van buiten Europa (cijfers van 2018). Niet-conform speelgoed (aanwezigheid van verboden ftalaten) en niet-conforme juwelen (nikkel- en cadmiumgehalte te hoog) vormen de top 2, met voornamelijk uit China geïmporteerde producten. 

Deze gegevens tonen aan dat er nog altijd duidelijk nood is aan handhaving voor geïmporteerde artikelen. De sector blijft immers inspanningen doen om alternatieven te vinden, terwijl verboden chemicaliën nog steeds geïmporteerd worden in afgewerkte artikelen, waardoor de consument en het milieu hier toch aan worden blootgesteld. 

Het is moeilijk om objectieve informatie te vinden die voor een leek begrijpelijk is. Daarom steunt essenscia het initiatief van GreenFacts om de beschikbare wetenschappelijke informatie te vertalen in het Nederlands. GreenFacts is een non-profitproject dat complexe wetenschappelijke consensusrapporten van internationale organisaties zoals WHO (World Health Organization), FAO (Food and Agriculture Organization), IARC (International Agency for Research on Cancer), UNEP (United Nations Environment Programme) en de Europese Commissie, binnen handbereik brengt van niet-specialisten. GreenFacts publiceert duidelijke, betrouwbare en gecontroleerde samenvattingen van bestaande wetenschappelijke rapporten over gezondheid, milieu en duurzame ontwikkeling. Deze worden onderworpen aan een peer review onder toezicht van een onafhankelijk wetenschappelijk comité.

 
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Deze website maakt gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren (optimalisatie van de functionaliteiten van de site, het delen van inhoud op social media en het verzamelen van statistische gegevens). Door verder te browsen op onze website verklaart u zich akkoord met het gebruik van dergelijke cookies.