Planet → 

Broeikasgasemissies

Uitstoot broeikasgassen blijft stabiel terwijl productie stijgt

Sources: Responsible Care data 1990-1995, EPRTR 2001-2017 (CO2, N2O), Econotec-VITO data 2001-2017 (HFC, PFC), DG Statistics

Hogere broeikasgasconcentraties in de atmosfeer vormen een belangrijke bijdrage tot klimaatverandering.  Broeikasgassen (BKG) omvatten niet enkel koolstofdioxide (CO2), maar ook methaan, water, lachgas (N2O), fluorkoolwaterstoffen (HFK’s), perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s), zwavelhexafluoride en stikstoftrifluoride.

BKG-emissies zijn per gewogen productvolume met 80% verminderd sinds 1990. Deze scherpe daling werd onder meer bereikt dankzij drastische investeringen in emissiereductiemaatregelen voor N2O en de vervanging van gefluoreerde gassen (PFK’s en HFK’s). Verdere emissiereducties werden gerealiseerd door continue energie-efficiëntieverbetering en de overschakeling naar aardgas

De belangrijkste broeikasgassen die door de industrie van de chemie, kunststoffen en life sciences worden uitgestoot zijn CO2, N2O, PFK’s en HFK’s. Deze statistieken houden geen rekening met de indirecte CO2-emissies verbonden aan het gebruik van elektriciteit, aangezien deze emissies worden toegewezen aan de elektriciteitssector.