Prosperity → 

Belastingen

Meer dan 5 miljard euro belastingen naar de staatsbegroting

* Contributions to the social security system
Sources: National Bank of Belgium, National Accounts Institute, National Social Security Office

De sector van de chemie en life sciences draagt significant bij tot de federale, regionale en lokale openbare financiën via de betaling van verschillende belastingen. Om een evenwichtig beeld te krijgen van de bijdrage van de sector werden voordelen zoals subsidies en fiscale stimuli mee in rekening gebracht.

In 2019 droegen ondernemingen en werknemers uit de chemie en life sciences samen voor meer dan 5 miljard euro bij aan de staatskas na aftrek van subsidies en fiscale voordelen. Dit komt overeen met 25% van de toegevoegde waarde van de sector.

De belangrijkste tussenkomst komt van de werkgeversbijdrage die betaald wordt door  ondernemingen (1,8 miljard euro in 2019) ter financiering van het stelsel van de sociale zekerheid. Dit bedrag vertegenwoordigt 35% van de totale netto bijdrage van de sector aan de overheid.

De 94.000 werknemers die in de sector zijn tewerkgesteld dragen ook bij tot het staatsbudget via de betaling van een werknemersbijdrage aan de sociale zekerheid (789 miljoen euro in 2019) en via de personenbelasting op hun loon (geschat op 1,5 miljard euro in 2019).

De bedrijfsbelastingen vormen een andere belangrijke bron van inkomsten voor de overheid. Deze bedroegen in totaal 1,6 miljard euro in 2019. De vennootschapsbelasting op winst bedroeg in 2019 1 miljard euro na aftrek van fiscale voordelen. Het saldo bestaat uit milieu-, onroerend goed- en andere belastingen op productieactiviteiten (173 miljoen euro in 2019). Daarnaast betalen farmaceutische distributeurs een specifieke jaarlijkse omzettaks op de verkoop van farmaceutische producten op de Belgische markt (375 miljoen euro in 2019).

De sector draagt ook indirect bij tot het overheidsbudget via de betaling van indirecte taksen en diverse meerkosten. De sector betaalt bijvoorbeeld als energie-intensieve industrie via zijn energiefactuur verschillende heffingen op energie zoals de federale bijdrage voor elektriciteit en gas en oplopende meerkosten gelinkt aan hernieuwbare energie, energie-efficiëntie en WKK. Deze meerkosten werden hier niet in rekening gebracht aangezien er geen officiële geconsolideerde data beschikbaar zijn.

Tegelijk genoot de sector in 2019 loonlastenverlagingen en subsidies voor een totaalbedrag van 509 miljoen euro, onder meer voor onderzoek & ontwikkeling en ploegenarbeid. Deze maatregelen zijn cruciaal voor het behoud en de versterking van de concurrentiekracht van de chemie en life sciences in België.

Kortom, de chemie en life sciences industrie draagt voor 56.000 euro per werknemer bij aan het staatsbudget vergeleken met 35.000 € in de verwerkende industrie in haar geheel.