Betrokkenheid van de stakeholders

Gelet op de belangrijke rol die de chemie, kunststoffen en life sciences industrie in de samenleving speelt, hecht essenscia veel belang aan een constructieve dialoog met stakeholders zoals overheden en ngo’s. Overleg met alle betrokken partijen is dan ook een essentieel onderdeel van ons werk. In het kader van haar dagelijkse activiteiten heeft essenscia regelmatig contacten met haar belangrijkste stakeholders, bijvoorbeeld via de vele essenscia-evenementen waarbij zij actief betrokken zijn. Ook de deelname van de federatie aan regionale, nationale en Europese advies- en overlegorganen demonstreert het belang dat zij hecht aan dialoog.

Vanaf de eerste editie van het duurzaamheidsrapport in 2009 werden stakeholders actief betrokken bij de totstandkoming ervan. In de voorbereidende fase organiseert essenscia steeds bijeenkomsten om hun input en advies te verzamelen en na de publicatie wordt steeds feedback gevraagd. essenscia is dankbaar voor hun waardevolle inbreng en houdt er zoveel als mogelijk rekening mee.

Luisteren naar het advies van de stakeholders
2009 Materialiteitsanalyse om de indicatoren te selecteren
2011 Citaten van stakeholders toegevoegd
2013 Visie ontwikkelen
2015 Toevoeging van indicatoren over gebruik van grondstoffen en innovatie
2017 Updating materiality analysis leading to additional indicators
2019 Actualisering van de materialiteitsanalyse die tot aanvullende indicatoren leidt
Verhalen toevoegen over zeer materiële onderwerpen zoals klimaatverandering
Betere uitleg over de reikwijdte van het rapport, de methodologie en de relatie ten aanzien van de SDG’s
Zorgen voor een evenwichtige toon in het volledige rapport

Voor deze editie werden meer dan 200 mensen uit 48 organisaties uitgenodigd om deel te nemen aan enerzijds een online materialiteitsenquête en anderzijds een stakeholdersevent op 11 februari 2021. Beiden hadden als doel om ruime feedback te verzamelen – in het begin van het proces – over welke materiële onderwerpen prioritair een bod moesten komen in het duurzaamheidsrapport.  Dit jaar werd beslist om – naast de ‘klassieke’ stakeholders- actief op zoek te gaan naar feedback van jongeren (< 30 jaar), zowel intern de sector bij onze bedrijven als extern (jongerenvertegenwoordiging & studenten in diverse universitaire opleidingen), om te horen hoe zij tegenaan de materiële topics van de sector aankijken. Een overzicht van de stakeholders die effectief een bijdrage leverden via ofwel de online materialiteitenquête ofwel het stakeholdersevent vind u hieronder. 

De belangrijkste feedback dit jaar was: 

 • De meest materiële topics voor de sector zijn:
  • klimaat, energie
  • duurzame productie & consumptie
  • gezondheid, employee health & safety 
  • water
  • industrie & innovatie, economische groei, 
 • De proactieve en eerlijke attitude van essenscia om ook te durven spreken over gevoelige onderwerpen (zoals bvb microplastics of hormoonverstorende stoffen) wordt door de stakeholders geapprecieerd en er wordt gevraagd dat vooral te blijven doen.
 • Beiden Green deal én SDG zijn belangrijk om het rapport te kaderen.
 • De huidige set aan indicatoren worden beschouwd als zijnde allen materieel en mogen behouden blijven worden.
 • Er wordt gevraagd concreter te zijn waar kan, en de rol (ook positief) van de sector in de maatschappij beter te duiden.
 • Producten (naast productie) verdienen evenzeer aandacht doorheen het rapport.
 • De feedback gekregen van de -30jarigen via een specifieke materialiteitsenquête week niet fundamenteel af van die van de +30 jarigen bevraagde stakeholders en wordt verder daarom niet apart getoond. 
Overzicht van de deelnemende stakeholders 

 

In totaal kregen we feedback van 75 mensen via ofwel de online materialiteitenquête ofwel het stakeholdersevent. We danken hen voor de tijd dat ze daarvoor vrijmaakten en voor de waardevolle feedback die zo veel als mogelijk bij de verdere ontwikkeling van dit rapport werd meegenomen.