Over de indicatoren

Om transparantie en objectiviteit te garanderen is het rapport gebaseerd op officiële publieke datasets en toont het de evoluties tot 2019 of 2020, afhankelijk van welke de meest recente beschikbare gegevens zijn. Waar geen gegevens beschikbaar zijn, wordt gebruik gemaakt van informatie verstrekt door essenscia-experten of leden. De bron wordt steeds expliciet vermeld onder de grafieken.

Het gebruik van deze officiële publieke datasets lijkt ons essentieel voor een geloofwaardige rapport, maar gevolg is wel dat er een zekere tijdsverloop is tussen het moment van publicatie van het rapport en de meest recente beschikbare gegevens die opgenomen kunnen worden. Voor een aantal indicatoren kunnen we namelijk niet vóór oktober 2021 rapporteren over 2019 gegevens daar de volledige 2019 dataset pas in de zomer van 2021 beschikbaar werden. Hoewel we er naar streven om de meest recente gegevens in ons rapport op te kunnen nemen, verwachten we niet dat hier een evolutie zal kunnen zijn, aangezien we het om redenen van transparantie en objectiviteit essentieel vinden om te blijven gebruik maken van deze officiële publieke datasets. Bovendien blijft het analyseren van de langetermijntrends onveranderd, en is dit naar onze mening een waardevollere bron van informatie dan het meest recentste cijfer op zich.

De set aan indicatoren en hun GRI referentie zijn samengevat in onderstaande tabel. De meeste indicatoren zijn kwantitatief. Waar mogelijk worden de indicatoren van de chemie, kunststoffen en life sciences industrie vergeleken met de resultaten van de gehele Belgische industrie en/of de Belgische samenleving. Er zijn ook enkele indicatoren die als even belangrijk voor de sector worden beschouwd, maar waarvoor (althans tot op heden) geen gegevens op sectoraal niveau beschikbaar zijn. In die gevallen blijft de verstrekte informatie beperkt tot kwalitatieve informatie.

Economische indicatoren

Tenzij anders vermeld vallen de economische activiteiten van de chemie, kunststoffen en life sciences sector onder de volgende cijfercodes die door de Europese Unie worden gebruikt voor de indeling van economische activiteiten:

  • NACE 20: vervaardiging van chemicaliën en chemische producten;
  • NACE 21: vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten;
  • NACE 22: vervaardiging van producten van rubber of kunststof.

Buitenlandse handel Statistieken

De producten van de chemische, kunststof- en life sciences sector vallen onder de volgende afdelingen van de gecombineerde nomenclatuur, een indeling die door de Werelddouaneorganisatie (WDO) wordt gebruikt:

  • afdeling VI: producten uit de chemische en aanverwante industrieën;
  • afdeling VII: kunststof, rubber en daarvan afgeleide producten.

Milieu-indicatoren

Dit rapport maakt gebruik van gegevens uit het Europese register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen (E-PRTR – European Pollutant Release and Transfer Register) en van officiële federale of gewestelijke bronnen.

Het E-PRTR vervangt het Europees emissieregister van verontreinigende stoffen (EPER – European Pollutant Emission Register), dat werd gebruikt om gegevens over 2001 en 2004 te verzamelen. Het aantal bedrijven, verontreinigende stoffen en rapporteringsdrempels kunnen verschillen, dus de oude en nieuwe gegevens moeten met de nodige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd.

Productie-index

In de milieugrafieken gebruikt het duurzaamheidsrapport de productie-index, berekend en gepubliceerd door de Belgische economische autoriteiten, om de ontkoppeling van productie en verbruik of emissies aan te tonen.

De productie-index geeft het industriële productieniveau van de sector en de ontwikkeling in de tijd weer[1]. De gegevens zijn gebaseerd op PRODCOM-enquêtes over de productie van gefabriceerde goederen. De productieoutput wordt omgerekend in een monetaire waarde, rekening houdend met de verschillende maatstaven per eenheid. Aangezien de maandelijkse gegevens over de toegevoegde waarde – die nodig zijn voor de verzameling van dit indexcijfer – vaak moeilijk te verzamelen zijn, worden in de praktijk benaderende waarden voor de berekening van de productie-index gebruikt. Bovendien wordt de industriële productie-index gedeprecieerd door het indexcijfer van de prijzen van de industriële productie om ervoor te zorgen dat de variaties in de industriële productie-index alleen volumeschommelingen en geen prijsschommelingen weerspiegelen.

[1]Maanden samengevoegd in jaren en momenteel vergeleken met het referentiejaar 2015.