Scope van het rapport

Deze editie 2021 is het zevende tweejaarlijkse sectorale duurzaamheidsrapport van de Belgische chemie, kunststoffen en life sciences industrie. Het biedt een overzicht van de activiteiten van de chemie, kunststoffen en life sciences industrie in België en illustreert hoe bedrijven binnen de sector dagelijks de missie van essenscia vervullen.

Hoewel veel van onze aangesloten bedrijven wereldwijde spelers zijn die actief zijn in een globale economie, richt dit rapport zich –door middel van de gekozen indicatoren en best practices voorbeelden – op de activiteiten op het Belgische grondgebied. Dat is de reikwijdte van het rapport.

Voor de indicatoren betekent dit dat we ons richten op de gegevens die beschikbaar zijn voor de NACE-codes 20 (vervaardiging van chemicaliën en chemische producten), 21 (vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten) en 22 (vervaardiging van producten van rubber of kunststof). Dit sluit niet perfect aan bij de bij essenscia aangesloten leden, noch bij het grote aantal kmo’s dat een belangrijk deel uitmaakt van de sector en vaak vrijgesteld is van de rapporteringsverplichtingen die voor sommige van de indicatoren gelden. Toch zijn we van mening dat het een robuuste en adequate beschrijving geeft van de algemene impact en prestaties van de sector.

Andere elementen van het rapport, met name de vier verhalen over belangrijke maatschappelijke uitdagingen, houden ook rekening waar relevant met  elementen op Europees en mondiaal niveau. Immers, uitdagingen zoals de klimaatverandering of de transitie naar circulaire en duurzame kunststoffen beperken zich niet tot België, en ook de meest efficiënte oplossingen ervoor kunnen niet louter op nationale schaal worden gevonden noch geïmplementeerd. Vaak zijn chemie en farmaceutische bedrijven actief in en buiten Europa via delen van hun toeleveringsketen en import- of exportactiviteiten. Voor die elementen is het dus relevant om de reikwijdte van het rapport uit te breiden, vooral voor het correct schetsen van de uitdagingen en context.

Samengevat is de reikwijdte van het rapport de Belgische chemie, kunststoffen en life sciences industrie. Er wordt bijzondere aandacht besteed aan de EU/globale dimensie waar dit relevant is voor de coherentie of om een evenwicht te garanderen tussen milieudoelstellingen en de concurrentiekracht van onze industrie binnen een globale economie.

Wat is er nieuw in de editie 2021? 

In ons streven naar voortdurende verbetering onderzoeken we in elke editie van onze sectoraal duurzaamheidsrapport elementen die de kwaliteit ervan verder kunnen versterken.

2009
2009
 • Gebaseerd op GRI-principes
 • Materialiteitsanalyse met stakeholders
 • Indicatoren gebaseerd op onafhankelijke gegevensbronnen
 • Selectie van indicatoren samen met essenscia experts, onze leden en stakeholders
 • NL, FR
2009
2011
2011
 • Dezelfde set indicatoren
 • Citaten van stakeholders
 • EN
2011
2013
2013
 • Eerste online-editie met een beknopte brochure op papier
 • Ontwikkeling van visieteksten voor elke P (People, Planet, Prosperity – mensen, planeet, welvaart)
 • Volledig rapport beschikbaar in pdf
 • Toevoegingen van voorbeelden van lidbedrijven en sectorinitiatieven
 • NL, FR, EN
2013
2015
2015
 • Volledige versie enkel online
 • Samenvatting in een korte animatievideo
 • Infographics op papier
 • Pdf’s met korte versie beschikbaar
 • Link met SDG’s
 • NL, FR, EN
2015
2017
2017
 • Herziene materialiteitsanalyse
 • Aangepaste indicatoren
 • Afstemming op de GRI-normen
 • Brochure op papier met infographics van de belangrijkste indicatoren
 • Verbeterde samenvatting in een korte animatievideo
 • Volledig doorzoekbaar online
 • Alle indicatoren en voorbeelden gekoppeld aan relevante SDG’s
 • EN
2017
2019
2019
 • Voor het eerst audit op volledige naleving van de GRI-standaard
 • Publicatie van een uitgebreide materialiteitsmatrix
 • Nieuwe indicator toegevoegd voor Product Stewardship
 • Toevoeging van vier verhalen over zeer materiële onderwerpen en belangrijke maatschappelijke uitdagingen
 • Verbeterde betrokkenheid van stakeholders
 • NL, FR, EN
Bezoek de website
2019

Overzicht van de belangrijkste kenmerken van elk van de voorgaande zes essenscia duurzaamheidsrapporten met de nadruk op de veranderingen.

Dit 7de duurzaamheidsrapport is getiteld ‘Industrie in transitie’. Het essenscia sectoraal duurzaamheidsrapport is altijd een toonbeeld geweest binnen de bedrijfsfederaties door haar uitgebreide set aan indicatoren, de transparante narratives, en de vele bedrijfsvoorbeelden. Met de Green Deal in december 2019 is een nieuw tijdperk gestart waar duurzaamheid in de kern staat van elk EU beleidsinitiatief en met een versnelde, holistische aanpak voor het vormgeven van nieuw EU beleid mét scherpe en ambitieuze 2050 en 2030 doelstellingen.

Voor deze 2021 editie is het duidelijk dat, – al zijn nog niet alle beleidsvoorstellen omgezet in precieze  wetgevingen -, onze bedrijven geen afwachtende houding aannemen maar volop actie ondernemen richting de beoogde en gedeelde lange termijn doelstellingen. De vele bedrijfsvoorbeelden en aankondigingen liegen er niet om: onze industriële sector is in transitie. De bedrijven uit onze sector doen dat vaak samen met andere bedrijven uit de sector of uit andere sectoren. Dat vertaalt zich nog niet altijd in de indicatoren:  de absolute broeikasgasemissies en sommige emissies naar leefmilieu tonen een eerder stabiele trend de laatste jaren. We zijn ervan overtuigd dat,  over enkele jaren, er wel zichtbare trendbreuken zullen zijn in broeikgas- en milieu-emissies richting de gewenste Europese ambities van klimaatneutraliteit en een gezonde planeet[1]. Het belangrijkste nu, conform the United Nations Decade of Action, is om, – ondanks de onzekerheid – schrede stappen vooruit te zetten.

Voor de 2021 editie hebben we beslist voort te bouwen op het sterke, extern geauditeerd, 2019 duurzaamheidsrapport. Zo behouden we de essentiële bouwstenen van het sectoraal duurzaamheidsrapport zijn de:

 • de indicatoren
 • de goede praktijkvoorbeelden
 • de materiële uitdagingen

Voor dat laatste hebben we dit jaar, op basis van de materialiteitsbevraging bij onze externe stakeholders en interne experten en bedrijven, ervoor gekozen om het thema veiligheid, gezondheid en milieu extra uit te lichten.

In de 2021 editie willen we ook de focus leggen op enerzijds de engagementen van de sector op het transitiepad, maar ook op onze verwachtingen naar een ondersteunende overheid zodat de transitie tot een succes kan worden gemaakt. Hetgeen van onze bedrijven wordt verwacht – vanuit de Europese Green Deal en de bijhorende beleidsplannen – is immers een gigantische én snelle inspanning met bijhorende investeringen en dit binnen een wereldwijze erg competitieve en open economie gestoeld op multilateralisme en internationale handels (en vredes) akkoorden. Hoe al deze ambities tot een coherent en succesvol geheel kunnen worden verzoend – zonder in te boeten aan welvaart en met betaalbare producten en diensten voor elk- is iets waar alle actoren naar moeten streven voor een realistische en realiseerbare transitie.

Onderschrijven van de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling

essenscia schaart zich volledig achter de doelstellingen van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) zoals bepaald in 2015. In een afzonderlijk deel van het rapport wordt uiteengezet hoe de chemie, kunststoffen en life sciences industrie bijdraagt tot de realisatie van elk van deze zeventien doelen, zowel qua positieve bijdrage (bvb via de materialen, producten, processen) als qua negatieve impact (milieu impact, klimaat).

GRI-naleving en audit
 

essenscia volgt de GRI-richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving al sinds haar eerste verslag in 2009. In 2019, om onze geloofwaardigheid te vergroten, besloten we te werken met Deloitte om ons rapport te auditen (op basis van de standaard ISAE 3000) en volgens de GRI-standaarden. Er is een beperkte beoordeling uitgevoerd op een selectie van 19 zeer materiële kwantitatieve sociaaleconomische en milieu-indicatoren.

[1] EU Action Plan: ‘Towards Zero Pollution for Air, Water and Soil’ 05/2021: The zero
pollution vision for 2050: a Healthy Planet for All Air, water and soil
pollution is reduced to levels no longer considered harmful to health and
natural ecosystems and that respect the boundaries our planet can cope with, thus
creating a toxic-free environment.