Back to all initiatives

Tien publieke en private partners – waaronder sectorbedrijven Alco Bio Fuel en Oiltanking – hebben het startschot gegeven voor het North-C-Methanol project in North Sea Port Gent. Met dat project zullen ze samen jaarlijks de CO2-uitstoot met 140.000 ton verminderen en 44.000 ton groene methanol aanmaken, die onder andere zal gebruikt worden als grondstof voor chemieprocessen. Met North-C-Methanol scoort Vlaanderen een wereldprimeur: het is het eerste grootschalige project in zijn soort.

Het North-C-Methanol project, goed voor een investering van 140 miljoen euro, is de eerste grootschalige demofabriek die kadert binnen het North-CCU-Hub programma, waarin ook sectorbedrijven Cargill, Eastman, Oleon en speerpuntcluster Catalisti meewerken. Met dat programma willen alle partners op termijn een totale jaarlijkse emissiereductie van 1 miljoen ton CO2 realiseren in North Sea Port.

Grootste circulaire project in zijn soort

Het project voorziet in de bouw van twee grootschalige demofabrieken en ondersteunende infrastructuur. De eerste installatie, een waterstoffabriek, zal water via windenergie omzetten in waterstof en zuurstof. De tweede installatie, een methanolfabriek, zal deze waterstof gebruiken om de opgevangen CO2-uitstoot van grote lokale industriële spelers om te zetten naar methanol. Die kan dan weer dienen als groene grondstof voor lokale chemiebedrijven.

Alle nevenproducten van de methanolproductie zoals zuurstof, warmte en water worden ook lokaal hergebruikt. Dat zorgt voor een sterke industriële en circulaire integratie. Naast die doorgedreven integratie van de verschillende processen en tussen diverse industriële partners, is het North-C-Methanol project ook uniek omwille van zijn schaalgrootte én zijn innovatieprogramma op middellange en lange termijn. Zo zal de elektrolysecapaciteit maar liefst zes keer omvangrijker zijn dan het grootste systeem dat momenteel wereldwijd actief is.

Opschalen en verbreden

North-CCU-Hub voorziet in een graduele opschaling van de North-C-Methanolcapaciteit van 65 MW in 2024 naar 600 MW in 2030. Er loopt ook een innovatieprogramma waarbij nieuwe technologieën, markten en producten zoals ammoniak, mierenzuur, vetzuren, esters en proteïnen geleidelijk aan zullen worden ontwikkeld en geïntegreerd. Kennis- en innovatiecentra Catalisti, UGent, Bio Base Europe Pilot Plant, CAPTURE en Flux50 zullen dit innovatieproject vormgeven.